System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

Urząd Dozoru Technicznego (UDT), posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi (SZDA).

Głównym celem SZDA jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, zapewnienie mechanizmów zapobiegawczych i kontrolnych, oraz stałe doskonalenie systemu.

Cel ten realizujemy poprzez stosowanie jednoznacznych i przejrzystych procedur, znanych i dostępnych wszystkim pracownikom.

Monitorowanie wszystkich procesów pod kątem zagrożenia wystąpienia w nich zdarzeń korupcyjnych oraz analizowanie ryzyka wystąpienia takiego zdarzenia oraz podejmowanie, w razie potrzeby, odpowiednich środków zapobiegawczych.

Zwiększanie świadomości pracowników poprzez podnoszenie kultury organizacji, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, doskonalenie systemów motywacyjnych oraz przywództwo.

Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym również z zakresu problematyki przeciwdziałania korupcji. Pracownicy UDT biorą udział w szkoleniach z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji, konfliktu interesów z uwzględnieniem sytuacji korupcyjnych oraz sposobów zachowań w tych sytuacjach, a także znają konsekwencje czynu korupcyjnego.

Pracownicy UDT nie mogą:

 • przyjmować żadnych prezentów, poza upominkami reklamowymi o niewielkiej wartości, np. długopisy, kubki, kalendarze,
 • uczestniczyć w imprezach lub innych działaniach oferowanych przez naszych klientów,
 • świadczyć jakichkolwiek przysług, które wykraczają poza ramy standardowego wykonywania zadań służbowych, na rzecz obecnych lub potencjalnych klientów (przedsiębiorców, ich pracowników, agentów lub innych osób), z którymi UDT ma nawiązane relacje biznesowe.

 

Pracownicy są zobowiązani:

 • do zgłaszania jeżeli podejrzewają korupcję lub są jej świadkami,
 • do przestrzegania zasad Kodeksu etyki zawodowej pracownika UDT.

 

Wszelkie podejrzane lub niewłaściwe zachowania należy zgłaszać na adres: antykorupcja@udt.gov.pl lub poprzez formularz.

 

DOKUMENTY:

Podkategorie

 • Współpraca

  <!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->współpraca

 • Kariera

  <!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->kariera

 • Polityka Jakości

  POLITYKA JAKOŚCI, BHP i ŚRODOWISKOWA

  Polityką Jakości Urzędu Dozoru Technicznego jest:
  • Inicjowanie i prowadzenie działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących dokumentach: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN 45011, PN-EN ISO/IEC 17021, PN-EN ISO/IEC 17024, PN-EN ISO/IEC 17025.
  • Ukierunkowanie świadczonych usług w zakresie:
  - inspekcji,
  - oceny zgodności,
  - certyfikacji wyrobów,
  - certyfikacji systemów zarządzania,
  - certyfikacji osób,
  - badań laboratoryjnych,
  - wzorcowania wyposażenia pomiarowo-badawczego,
  - popularyzowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem technicznym,
  - szkoleń
  na spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz wymagań mających zastosowanie przepisów.
  • Dbałość o właściwy wizerunek UDT i świadczenie usług w sposób etyczny i kompetentny.
  • Dostosowanie form działalności do wymagań rynku.

  Zadowolenie Klientów stanowi miarę jakości naszych usług.
  Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości ma dla nas znaczenie priorytetowe i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani.
  Osiąganie planowanych wyników jakości realizujemy przez wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001.
  Urząd Dozoru Technicznego inicjuje i prowadzi działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez stałą poprawę i ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, przy spełnieniu wymagań prawnych i innych wymagań, zgodnie z PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001.
  Dążymy do:
  • Zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz do identyfikacji zagrożeń i minimalizowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy poprzez wprowadzenie kart oceny ryzyka zawodowego.
  • Zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, identyfikacji i kontroli znaczących aspektów środowiskowych, ograniczenia zużycia surowców naturalnych, energii elektrycznej, produkcji odpadów.
  • Podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględnienia roli pracowników i ich angażowania do działań na rzecz poprawy bhp i środowiska.
  • Zapewnienia zasobów i środków do wdrażania polityki.

                                                           

                                                              MarekWalczak

  Prezes Prezes UDT

   

  Warszawa, dnia 13 czerwca 2012 r.

 • Dla Mediów
 • Kierownictwo UDT
 • Zasłużeni dla dozoru
 • Historia
 • Zamówienia publiczne