FAQ: OZE

1. Gdzie i kiedy odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii?

Wszelkie informacje dotyczące miejsca oraz terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego w zakładce Ogłoszenia.

2. Kto prowadzi kursy/szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii?

Kursy/szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii prowadzone są przez akredytowanych organizatorów szkoleń. Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń znajduje się na stronie www.udt.gov.pl, w zakładce OZE/Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE.

3. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać akredytowanym organizatorem szkoleń w zakresie OZE?

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, aby zostać akredytowanym organizatorem szkoleń znajdują się na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: OZE/Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE.

4. Czy istnieje rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń?

Tak, istnieje taki rejestr. Lista akredytowanych organizatorów szkoleń znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: OZE/Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE/ Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleńorganizatorów szkoleń w zakresie OZE/ Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń.

5. W jaki sposób należy wnosić opłatę za egzamin i certyfikat instalatora?

Wszelkie opłaty, w tym również o udzielanie akredytacji organizatorowi szkoleń należy przelać na konto wybranego tzn. przeprowadzającego akredytację, egzamin lub przyjmującego wniosek o certyfikat instalatora oddziału UDT. Numery kont poszczególnych oddziałów podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać odpowiednio: „Przedpłata za akredytację ośrodka OZE" lub „Przedpłata za egzamin instalatora OZE" lub „Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora OZE".

6. Czy UDT prowadzi szkolenia z zakresu OZE?

Nie. UDT nie prowadzi szkoleń z zakresu OZE.

Szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii prowadzone są przez akredytowanych organizatorów szkoleń.

7. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać certyfikat OZE?

Szczegółowy tryb postępowania w celu uzyskania certyfikatu w zakresie OZE opisany jest na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: OZE/Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE.

UWAGA! Ze względu na częste pytania kierowane do UDT w sprawie uzyskania certyfikatu na podstawie posiadanego wykształcenia, zwracamy Państwa szczególną uwagę na wymóg art. 20h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. zapisem ustawy Prawo energetyczne oraz opinią Komitetu Odwoławczego, powołanego na mocy tejże ustawy akceptowanym dokumentem w procesie uznania wykształcenia wyższego jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

W praktyce oznacza to, że przy wydawaniu certyfikatów bez egzaminu, tylko na podstawie posiadanego wykształcenia wyższego, uznawane będą dyplomy ukończenia studiów wyższych na kierunkach lub w specjalnościach wymienionych w ustawie Prawo energetyczne wydane po 1 września 2005 r.

8. Czy istnieje rejestr certyfikowanych instalatorów?

Tak. Rejestr certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników dostępny jest w zakładce: OZE/Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE/ Rejestr certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników.

9. Gdzie można sprawdzić wyniki egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji instalatora odnawialnych źródeł energii?

Wyniki egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji instalatora odnawialnych źródeł energii udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego w zakładce: Ogłoszenia.

10. Dlaczego UDT jest odpowiedzialne za akredytację organizatorów szkoleń oraz certyfikację instalatorów OZE?

UDT zajmuje się akredytowaniem organizatorów szkoleń i certyfikacją instalatorów mikro- i małych instalacji zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz.1059).

Szczegółowe informacje dotyczące w/w kwestii dostępne są na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: OZE/Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE.

end faq