FAQ: dozór techniczny - urządzenia podległe dozorowi

1. Czy cysterny oraz zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG) podlegają UDT?

Cysterny oraz zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG) nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z §1, pkt 1, lit. f) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021, ze zm.), zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, tj.: zbiorniki LPG, CNG oraz LNG, podlegają dozorowi technicznemu.

Właściwą jednostką dozoru technicznego wyznaczoną do sprawowania dozoru technicznego nad ww. zbiornikami jest tylko Transportowy Dozór Techniczny, który na podstawie art. 44 ust. 1, pkt 1, lit. c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.), sprawuje dozór techniczny nad zbiornikami m.in. w ruchu drogowym.

2. Jakie rodzaje urządzeń ciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269) pod dozór techniczny podlegają m.in. następujące urządzenia z grupy urządzeń ciśnieniowych:

 • Zbiornik w agregacie gaśniczym
 • Instalacja urządzeń węzła cieplnego
 • Instalacja zbiornikowa
 • Instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni="" li="">
 • Kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni
 • Zbiornik w agregacie sprężarkowym
 • Rurociągi przesyłowe
 • Rurociągi technologiczne
 • Rurociągi parowe
 • Rurociąg acetylenu
 • Wytwornica acetylenu
 • Autoklaw

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w/w urządzeń ciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia ciśnieniowe.

3. Jakie rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego pod dozór techniczny podlegają m.in. następujące urządzenia z grupy urządzeń transportu bliskiego:

 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny
 • Dźwig budowlany
 • Podest ruchomy przejezdny
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny
 • Dźwignica linotorowa
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny
 • Żuraw samojezdny
 • Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym
 • Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy
 • Wyciąg towarowy
 • Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • Układnica magazynowa
 • Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący
 • Podest ruchomy załadowczy na pojeździe
 • Schody ruchome, chodniki ruchome
 • Dźwig osobowy
 • Żuraw przenośny
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w/w urządzeń transportu bliskiego znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia transportu bliskiego.

4. Jakie rodzaje urządzeń bezciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. pod dozór techniczny podlegają m.in. następujące urządzenia z grupy urządzeń bezciśnieniowych:

 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji w/w urządzeń bezciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia bezciśnieniowe.

5. Czy autoklaw podlega pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) wydane na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dozorze technicznym.

Autoklaw czyli kocioł parowy (jeżeli posiada własne zasilanie) lub zbiornik stały (jeśli posiada zasilanie zewnętrzne) odpowiada rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.

6. Czy piaskarka podlega pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) wydane na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dozorze technicznym.

Piaskarka czyli stały zbiornik ciśnieniowy odpowiada rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych.

7. Jakie parametry zbiorników stałych kwalifikują je do konieczności objęcia ich dozorem technicznym i uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?

Zbiorniki stałe o ciśnieniu powyżej 0,5 bara wymagają objęcia dozorem i decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

8. Jakie parametry kotłów grzewczych warunkują konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?

Kotły grzewcze o mocy od 70 kilowatów wymagają decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

9. Czy ładowarki podlegają pod dozór techniczny?

Ładowarki  nie podlegają dozorowi technicznemu, ponieważ nie znajdują się na liście urządzeń technicznych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468).

10. Czy elektrownie wiatrowe podlegają pod UDT?

Same elektrownie wiatrowe nie podlegają pod dozór techniczny, jednak urządzenia ciśnieniowe (zbiorniki ciśnieniowe) i transportu bliskiego (podesty ruchome, wciągniki elektryczne) wspierające bezpieczną obsługę i eksploatację elektrowni już tak.

Szczegółowy wykaz urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

11. Czy butle gazowe podlegają pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468). Zbiorniki ciśnieniowe przenośne, o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, w tym butle gazowe, podlegają dozorowi technicznemu.

12. Czy piec gazowy podlega pod dozór techniczny?

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468). Pojęcie piec gazowy nie występuje w ww. przepisie. Dozorowi technicznemu podlegają kotły cieczowe o TD ≤ + 110 °C:

 1. Kotły paleniskowe o mocy ≤ 70 kW (w tym przypadku gazowe)- dozór uproszczony,
 2. Elektryczne oraz gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej o TD < + 100 °C i pojemności V ≤ 300 litrów - dozór uproszczony,
 3. Pozostałe – dozór ograniczony, badania co 2 lata. (czyli te o wyższych parametrach niż wymienione w pkt 1 i 2).

Kotły podlegające dozorowi technicznemu uproszczonemu nie są rejestrowane w oddziałach UDT. Kotły pod dozorem technicznym ograniczonym są rejestrowane i wykonywane są przy nich doraźne badania techniczne.

Dozorowi technicznemu nie podlegają jednak przepływowe gazowe podgrzewacze wody, w których woda jest ogrzewana jedynie w czasie gdy zawór czerpalny jest w stanie otwartym. Czyli dopiero po odkręceniu zaworu następuje zapłon gazu w palniku, a woda znajdująca się w wymienniku ciepła (element podgrzewany płomieniem) może swobodnie wypłynąć z tego zaworu.

13. Czy instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych podlegają pod dozór techniczny?

Nie. Warunki techniczne dotyczące instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych regulują przepisy wydane z mocy Prawa budowlanego.

end faq