Zespół Kontroli Wewnętrznej (NK)

KIEROWNIK: Joanna Litwin

KONTAKT: 22 57-22-124

Zespół Kontroli Wewnętrznej odpowiada w szczególności za:

  1. prowadzenie kontroli wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UDT rocznym planem kontroli,
  2. współpracę z organami kontroli zewnętrznej,
  3. przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne oraz inne wystąpienia organów kontroli państwowej skierowane do UDT,
  4. nadzór na działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
  5. nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych.