Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewaluacji (NA)

KIEROWNIK: Aneta Oleksiuk

KONTAKT: 22 57-22-231

Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewaluacji odpowiada w szczególności za:

  1. przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  2. przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających i doradczych,
  3. przeprowadzenie audytu wewnętrznego zleconego, zgodnie z założeniami lub programem przekazanym przez uprawnione podmioty,
  4. wykonywanie zadań wskazanych przez organy władzy państwowej, w tym przez Komitet Audytu Wewnętrznego, powoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  5. ewaluację efektów pracy UDT w kontekście realizacji misji, wizji oraz strategii UDT.