Departament Organizacyjno-Prawny (DP)

DYREKTOR: Małgorzata Kacprzycka-Skrocka

KONTAKT: 22 57-22-182

Departament Organizacyjno - Prawny odpowiada w szczególności za:

  1. zarządzanie przepisami wewnętrznymi UDT,
  2. opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii UDT,
  3. nadzorowanie działań realizowanych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji wydawanych przez Prezesa UDT,
  4. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w UDT,
  5. zarządzanie ryzykiem UDT,
  6. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz prowadzenie redakcji podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej UDT,
  7. współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa technicznego,
  8. koordynowanie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez UDT,
  9. nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego,
  10. rozpatrywanie skarg i wniosków.