Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (DL)

p.o. DYREKTORA: Wiesław Maszewski

KONTAKT: 61 62-80-301

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego odpowiada w szczególności za:

  1. wykonywanie pomiarów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, realizację ekspertyz technicznych oraz inne czynności związane z działalnością UDT,
  2. wykonywanie pomiarów i ekspertyz technicznych w ramach badań powypadkowych i poawaryjnych prowadzonych przez UDT,
  3. współudział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i badań laboratoryjnych,
  4. wykonywanie czynności wynikających z zadań przypisanych UDT w przepisach innych niż przepisy o dozorze technicznym,
  5. współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w celu opracowywania metod i technik diagnostycznych, opracowywanie metod i technik diagnostycznych oraz współpracę z komórkami organizacyjnymi/Oddziałami terenowymi przy adaptacji i wdrażaniu tych metod badawczych i technik w praktyce dozorowej,
  6. realizację działań w zakresie oceny zgodności, certyfikacji i ekspertyz technicznych.