Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności (DC)

DYREKTOR: Jacek Niemczyk

KONTAKT: 22 57-22-111

Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności odpowiada w szczególności za:

  1. nadzorowanie, koordynację i obsługę merytoryczną działań w zakresie oceny zgodności, certyfikacji wyrobów, osób, systemów zarządzania oraz ekspertyz technicznych,
  2. nadzorowanie działalności Oddziałów terenowych w zakresie oceny zgodności, certyfikacji wyrobów, osób, systemów zarządzania oraz ekspertyz technicznych,
  3. realizację działań wynikających z obowiązków jednostki notyfikowanej,
  4. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zewnętrznymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie oceny zgodności, certyfikacji i ekspertyz technicznych,
  5. współpracę międzynarodową w zakresie oceny zgodności, certyfikacji i ekspertyz technicznych,
  6. opiniowanie i analizowanie krajowych, europejskich i międzynarodowych norm i dokumentów normatywnych z zakresu oceny zgodności, certyfikacji wyrobów, osób, systemów zarządzania oraz ekspertyz technicznych, a także inicjowanie działań wynikających z tych analiz.