Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE

Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

 • kotłów i pieców na biomasę
 • systemów fotowoltaicznych
 • słonecznych systemów grzewczych
 • pomp ciepła
 • płytkich systemów geotermalnych.
 

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

I. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,

II. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

 

Aby uzyskać certyfikat, instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy „Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

1. posiada:

 

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.”

 

Instalatorzy zaliczający się do grupy II mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przystępowania do egzaminu, po spełnieniu warunków podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. muszą posiadać:

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

 

Wniosek o wydanie certyfikatu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Wypełniony wniosek można wysłać pocztą, drogą elektroniczną przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub złożyć osobiście. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt. Wzór wniosku zawiera Załącznik nr 5 do w/w rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa powyżej.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.”
 4. Potwierdzenie wniesienia na rachunek bankowy opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 213,58 PLN. Kwotę tę należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za wydanie certyfikatu instalatora OZE” oraz imię i nazwisko. Zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii opłata nie podlega zwrotowi w razie odmowy przez Prezesa UDT wydania certyfikatu.
 

Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane w BIP UDT co najmniej dwa razy do roku dla każdego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż na 30 dni przed dniem egzaminu. Po ukazaniu się ogłoszenia będą przyjmowane zgłoszenia na egzamin. Zgłoszenie na egzamin można przysyłać na załączonym formularzu: zgłoszenie udziału w egzaminie, do oddziału UDT, na terenie którego będzie przeprowadzany egzamin. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie egzaminu oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń, w zakresie danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej sprawdzanej podczas egzaminu pokrywa się z zakresem programowym szkoleń opisanym w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu. Odnośnik do ww. załącznika, zatytułowany "Zakresy programowe szkoleń” znajduje się poniżej w sekcji "DOKUMENTY".

Po wydaniu certyfikatu dane instalatora zostaną umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników.

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: