Akredytacja organizatorów szkoleń w zakresie OZE

Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), prowadzi akredytację organizatorów szkoleń, w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii, czyli:

 • kotłów i pieców na biomasę,
 • systemów fotowoltaicznych,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • pomp ciepła,
 • płytkich systemów geotermalnych.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji OZE w drodze przystąpienia do egzaminu w UDT musi ukończyć szkolenie podstawowe przeprowadzone przez organizatora akredytowanego w UDT.

Zgodnie z art. 146 ustawy o odnawialnych źródłach energii akredytowanym organizatorem szkolenia podstawowego lub przypominającego może być podmiot, który:

 1. posiada system zarządzania szkoleniami;
 2. posiada warunki lokalowe i wyposażenie gwarantujące prawidłowe przeprowadzenie szkoleń;
 3. dysponuje kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia;
 4. uzyskał akredytację Prezesa UDT w zakresie szkolenia odpowiedniego dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

 

System zarządzania szkoleniami powinien zawierać:

 1. wskazanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie organizacją szkoleń;
 2. procedurę dokumentowania i weryfikacji kompetencji osób prowadzących szkolenia oraz zapewnienia aktualizacji ich wiedzy;
 3. procedurę rejestrowania uczestników szkoleń oraz dokumentowania przebiegu szkoleń wraz z oceną ich efektywności;
 4. procedurę nadzoru nad:
 • aktualizacją i dokonywaniem zmian w programach szkoleń i materiałach szkoleniowych,
 • stanem urządzeń technicznych, w tym wyposażeniem laboratoryjnym lub innymi urządzeniami do zajęć praktycznych;
 

5. zasady informowania o:

 • wysokości opłat za szkolenia oraz trybie ich wnoszenia,
 • miejscu oraz czasie szkolenia,
 • zakresie programowym szkolenia, w tym przepisach prawnych, normach, specyfikacjach technicznych i innych pomocach niezbędnych do realizacji programu szkolenia,
 • wyposażeniu dostarczanym przez organizatora, w tym środkach ochrony indywidualnej, oraz wymaganiach bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z miejscami szkolenia.

 

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań w stosunku do organizatorów szkoleń zawarte są w § 3 - 9 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034).

Wniosek o udzielenie akredytacji należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Wypełniony wniosek można wysłać pocztą, drogą elektroniczną przez ePUAP (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP) lub złożyć osobiście. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt. Wzór wniosku zawiera Załącznik 1 do w/w rozporządzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w wykazie w pkt. 5 oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udzielenie akredytacji.

Opłata za udzielenie akredytacji organizatorowi szkoleń w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 6407,27 PLN. Kwotę opłaty należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za akredytację ośrodka OZE” oraz podać nazwę firmy.

Zgodnie z art. 157 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii opłata nie podlega zwrotowi w razie odmowy przez Prezesa UDT udzielenia akredytacji.

Akredytacja jest ważna przez 5 lat od dnia udzielenia i podlega okresowej weryfikacji, nie rzadziej niż raz w czasie ważności udzielonej akredytacji.

Zgodnie z art. 158 ustawy o odnawialnych źródłach energii, po udzieleniu akredytacji dane organizatora szkoleń zostają umieszczone w Rejestrze akredytowanych organizatorów szkoleń, który jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: