Wstępna akceptacja dla dźwigu

Urząd Dozoru Technicznego wydaje wstępną akceptację dla dźwigu zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów (D. U. z 2016 r., poz. 811), które wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29.03.2014. str. 251).

WNIOSKI: