Przenoszenie oznaczeń na materiałach przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE i normami zharmonizowanymi

UDT–CERT oferuje:

  • przeprowadzenie dobrowolnej inspekcji w zakresie sprawdzenia postępowania przy identyfikacji przenoszenia oznaczeń materiałowych na materiałach przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych,
  • jednorazową obecność eksperta przy przenoszeniu oznaczeń materiałowych.

 

Przenoszenie oznaczeń materiałowych to zachowanie ciągłości identyfikowalności materiałów na wszystkich etapach ich przetwarzania jak np.: trasowanie, cięcie, przeróbka plastyczna oraz spajanie, aż do wyprodukowania wyrobu finalnego. Służy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i zwiększeniu wiarygodności każdej firmy oraz zapewnieniu gwarancji źródła pochodzenia materiałów.

Oferta skierowana jest do wszystkich zakładów wytwarzających, wykonujących naprawy i modernizacje urządzeń technicznych, wytwórców materiałów stosowanych do produkcji urządzeń podlegających dyrektywie 2014/68/UE (blach, rur, odkuwek, kołnierzy, den), jak również hurtowni        i przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż materiałów hutniczych używanych do produkcji urządzeń ciśnieniowych. Zharmonizowana z dyrektywą norma określa szczegółowe wymagania jakim podlegają urządzenia ciśnieniowe w zakresie proponowanej przez nas usługi.

Wymagania dotyczące przenoszenia znaków materiałowych wynikają również z warunków Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003.

Korzyści z wykonanej ekspertyzy:

  • potwierdzenie spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw w procesie przenoszenia oznaczeń materiałowych,
  • certyfikowany system przenoszenia oznaczeń materiałowych na zgodność z Załącznikiem 1 p. 3.1.5 dyrektywy 2014/68/UE,
  • otrzymanie poświadczenia po wykonaniu jednorazowej ekspertyzy podczas obecności eksperta przy przenoszeniu oznaczeń materiałowych.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: