Ocena zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z przepisów prawa, Urząd Dozoru Technicznego oferuje Państwu wykonanie ekspertyzy, w zakresie oceny maszyn pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, zobowiązuje pracodawców do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji maszyn, jako narzędzi pracy.

Pod pojęciem ... maszyny należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy...

Ekspertyza adresowana jest dla Klientów posiadających maszyny, udostępniane pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie i ma na celu sprawdzenie ich dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ekspertyza UDT-CERT obejmuje:

 • przeprowadzenie weryfikacji maszyn pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa lub
 • kontrolę:
  • wstępną po zainstalowaniu maszyny, a przed przekazaniem do eksploatacji,
  • po zainstalowaniu maszyny na innym stanowisku pracy,
  • okresową,
  • specjalną.

 

Korzyści z wykonanej ekspertyzy:

 • zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • spełnienie wymagań prawnych.

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: