Badania eksploatacyjne butli w aparatach oddechowych i zbiorników gaśnic oraz zbiorników przenośnych w urządzeniach specjalnych lub będących urządzeniem specjalnym

Spis treści

 

Badania odbiorcze

Butle w aparatach oddechowych i zbiorniki gaśnic oraz zbiorniki przenośne w urządzeniach specjalnych lub będące urządzeniem specjalnym, oznakowane CE objęte formą dozoru technicznego pełnego mogą być eksploatowane po uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację, zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o dozorze technicznym. W tym celu, ww. zbiorniki powinny być zgłoszone we właściwym terenowo Oddziale UDT wraz z dokumentacją (deklaracją zgodności w rozumieniu dyrektywy 97/23/WE oraz instrukcją jej eksploatacji). UDT jako organ dozoru technicznego nie przeprowadza badań i sprawdzeń, które zostały już wykonane u wytwórcy w ramach kompleksowej oceny zgodności ww. zbiornika posiadającego oznakowanie CE. Natomiast, UDT wykonuje niezbędne czynności wynikające z art. 14 ust. 2 ww. ustawy o dozorze technicznym. W związku z tym został określony zakres badań odbiorczych dla ww. zbiorników, które zgodnie w wymaganiami ww. dyrektywy 97/23/WE mogą być:

  • wprowadzane do obrotu w zespole urządzeń ciśnieniowych oznakowanym CE,
  • wprowadzane do obrotu oznakowane CE (jako pojedyncze urządzenie ciśnieniowe zdefiniowane w ww. dyrektywie 97/23/WE – nie w zespole urządzeń ciśnieniowych oznakowanym CE).

A. Badanie odbiorcze zbiorników aparatów oddechowych, zbiorników gaśnic oraz zbiorników urządzeń specjalnych – wprowadzanych do obrotu w zespole urządzeń ciśnieniowych oznakowanym CE, obejmuje następujące czynności:
A.1. Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji - sprawdzenie przedłożonej dokumentacji zespołu urządzeń ciśnieniowych (deklarację zgodności dotyczącą zespołu urządzeń ciśnieniowych w rozumieniu dyrektywy 97/23/WE oraz instrukcję jego eksploatacji w języku polskim),
A.2. Identyfikację zbiornika,
A.3. Sprawdzenie oznakowania i stanu technicznego zbiornika oraz zgodności wyposażenia zbiornika z dokumentacją.

B. Badanie odbiorcze zbiorników przeznaczonych do aparatów oddechowych, zbiorników gaśnic oraz zbiorników stanowiących wyposażenie urządzeń specjalnych – wprowadzonych do obrotu, oznakowanych CE (jako pojedyncze urządzenie ciśnieniowe zdefiniowane w ww. dyrektywie 97/23/WE – nie w zespole urządzeń ciśnieniowych oznakowanym CE) obejmuje następujące czynności:
B.1. Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji - sprawdzenie przedłożonej dokumentacji (instrukcji eksploatacji i deklaracji zgodności, jeżeli eksploatujący ją posiada),
B.2. Identyfikację zbiornika,
B.3. Sprawdzenie oznakowania zbiornika oraz zgodności wyposażenia zbiornika z dokumentacją.
B.4. Przeprowadzenie badania w „warunkach gotowości do pracy" (zbiornik z prawidłowo zamontowanym zaworem odcinającym – może być nienapełniony) w następującym zakresie:

  • sprawdzenie stanu technicznego zbiornika i jego osprzętu,
  • ocena połączenia zbiornika z osprzętem z uwzględnieniem instrukcji eksploatacyjnej.

 

C. Czynności końcowe
C.1. Po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym inspektor:

  • nanosi na zbiornik naklejkę informującą o dacie następnego badania okresowego (wg załącznika nr 1); termin następnego badania zbiornika jest wyznaczany licząc od daty jego wyprodukowania,
  • sporządza protokół z wykonanych czynności,
  • wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację zbiornika zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym.

 

C.2. Po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wynikiem negatywnym inspektor sporządza protokół z wykonanych czynności.

C.3. W przypadku zgłoszenia do badań odbiorczych zbiornika, dla którego upłynął już termin przewidzianego badania okresowego (termin ten jest liczony od daty jego wyprodukowania), badania odbiorcze uzupełniane są o sprawdzenia wykonywane w ramach badań okresowych. Dla tych zbiorników nie ma zastosowania punkt C.1, podpunkt a) i c), z wyjątkiem zbiorników ciśnieniowych zawierających czynnik gaśniczy pod stałym ciśnieniem gazu pędnego w gaśnicach przewoźnych, dla których nie ma zastosowania tylko punkt C.1 podpunkt a). Po badaniu zbiornika przenośnego z wynikiem pozytywnym nanosi się na nim oznaczenie w sposób taki sam jak po pozytywnym badaniu okresowym (patrz - opisane poniżej „Badania okresowe").
C.4. Zbiorniki ciśnieniowe zawierające czynnik gaśniczy pod stałym ciśnieniem gazu pędnego w gaśnicach przewoźnych (masa gaśnicy gotowej do użycia powyżej 20 kg) są rejestrowane w UDT.