Świadectwo pochodzenia z kogeneracji

Z dniem 24 lutego 2007 r. i 1 lipca 2007 r. wprowadzono zmiany do Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) dotyczące kogeneracji, czyli równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ppkt.2) 8. przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest zobowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1, dla energii wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo uiścić opłatę zastępczą obliczoną w sposób określony w ust. 8a.

Świadectwo pochodzenia z kogeneracji, będące potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przedsiębiorstwa energetycznego.

Zgodnie z art. 9l ust. 10 przedsiębiorstwo energetyczne przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 15 lutego każdego roku sprawozdanie zawierające dane takie jak we wniosku, dotyczące jednostki kogeneracji za okres poprzedniego roku kalendarzowego. Wraz ze sprawozdaniem przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki opinię akredytowanej jednostki, sporządzoną na podstawie auditu przeprowadzonego w przedsiębiorstwie energetycznym dla danej jednostki kogeneracji. Opinia potwierdza prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

Prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu określana jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1940).