Kolegium Urzędu Dozoru Technicznego

Kolegium UDT jest organem opiniodawczo - doradczym prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących zwiększeniu efektywności i podniesieniu poziomu jakości działań UDT określonych w art. 37 ustawy o dozorze technicznym.