Cięgniki z napędem mechanicznym

Lp. Zagrożenie / sytuacje zagrażające Paragraf
rozp.
1 Elementy sterownicze oraz kierunki sterowanych ruchów muszą być oznaczone w sposób jednoznaczny i widoczny, napisy ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu muszą być w języku polskim a piktogramy muszą być zrozumiałe dla osób znajdujących się w strefie działania urządzenia. § 9.1
2 Zagrożenie występujące w razie przypadkowego zadziałania na element sterowniczy oraz w przypadku np. cięgników elektryczno - ręcznych możliwość sterowania różnymi mechanizmami urządzenia z dwóch miejsc. § 9.2
3 W uzasadnionych przypadkach np. podczas pracy w miejscach o dużym zapyleniu, gdy utrudniona jest ciągła obserwacja przenoszonego ładunku lub/i podczas transportu ładunków przez kilka kondygnacji (poziomów roboczych) brak automatycznego sygnału dźwiękowego lub/i świetlnego trwającego przez cały czas pracy urządzenia lub w momencie rozpoczęcia ruchu. §10.1
4 Instalowanie uziemienia strony wtórnej transformatora obwodu, do którego są podłączone cewki styczników, co zapobiega możliwości zbocznikowania obwodu bezpieczeństwa przy podwójnym doziemieniu. §11
5 W cięgnikach, w których silnik załączany jest pojedynczym stycznikiem może wystąpić klejenie się styków, co nie pozwala na zatrzymanie urządzenia. Wyłącznik awaryjny STOP powinien w tym przypadku odłączyć zasilanie. §11
6 Brak na stanowisku pracy elementu sterowniczego przeznaczonego do zatrzymania całej maszyny lub niektórych jej części, w zależności od rodzaju zagrożenia, tak by urządzenie było bezpieczne. §13.2
7 Brak krawężników na podestach remontowych suwnic jak i na galeriach wzdłużnych oraz niebezpieczne otwory umożliwiające spadanie przedmiotów np. podczas prac remontowych i konserwacyjnych. § 14.3
8 W przypadku zastosowania, jako mechanizmu podnoszenia wciągnika zawieszanego za pomocą haka na wózku jezdnym brak zabezpieczenia gardzieli haka, co może spowodować wyczepienie się wciągnika. § 15.1
9 Montaż dodatkowych elementów zabezpieczających w razie zmęczeniowego pęknięcia wału mechanizmu jazdy wciągarki zawieszonego wyłącznie na wale wyjściowym reduktora (elastyczne wsporniki zabezpieczają jedynie przed obrotem reduktora) ze wzgl. na istniejące ryzyko spadnięcia mechanizmu napędowego. § 15.2
10 Brak zabezpieczenia przed spadnięciem łańcucha napędowego poszczególnych mechanizmów w przypadku napędu ręcznego, co powoduje zagrożenie dla operatora urządzenia. § 15.2
11 Brak łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia we wciągarkach budowlanych, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i stwarza zagrożenie dla osób obsługujących. § 15.2
12 W zależności od występującego zagrożenia dostęp do elementów wirujących (np. możliwość dostępu do szybkoobrotowych wałów napędowych przez osoby postronne) powinien być zminimalizowany przez zastosowanie stosownych osłon. § 15.3
13 Prawidłowe oświetlenie miejsca pracy urządzenia oraz miejsca pracy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych np. za pomocą oświetlenia zainstalowanego na hali. § 16.1
14 Instalowane sygnały dźwiękowe powinny być słyszalne w sposób wyraźny (o natężeniu dźwięku wyższym niż poziom hałasu występujący w miejscu pracy). § 16.3
15 Brak oznaczenia łącznika głównego cięgnika oraz oznaczenia jego pozycji załączone/wyłączone. § 18.1
16 Ryzyko związane z brakiem bezpiecznego dostępu do urządzenia celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub/i remontowych. § 18.2
17 Brak wyposażenia kabiny operatora cięgnika w sprzęt gaśniczy odpowiedni dla danej konstrukcji kabiny operatora. § 19.1
18 Ryzyko związane z kontaktem osób z nieosłoniętą linią trolejową usytuowaną w pobliżu wejść i dojść do cięgnika. § 19.3
19 Ryzyko uruchomienia urządzenia przez osoby nieupoważnione w przypadku braku wyłącznika kluczykowego lub wyłącznika głównego zamykanego w pozycji wyłączonej np. podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych cięgnika. § 23.1
20 Cięgniki pracujące wspólnie na jednym torze muszą posiadać odpowiednie zderzaki współpracujące ze sobą, które obliczone są na wypadkowe siły występujące w trakcie zderzenia. W przypadku dużych różnic mas cięgników pracujących na wspólnym torze, cięgników ze sztywnym podwieszeniem ładunku powinny zostać zamontowane stosowne elementy zabezpieczające przed ich najechaniem na siebie np. w postaci wyłączników zbliżeniowych, układów antykolizyjnych. §23.2,
§23.8
 
21 Cięgniki nieposiadające hamulców automatycznych w mechanizmie jazdy stwarzają zagrożenie związane z występującą długą drogą hamowania nawet po naciśnięciu wyłącznika awaryjnego STOP. §23.2
22 Brak możliwości stwierdzenia dopuszczalnego udźwigu (czytelnej informacji o udźwigu) urządzenia bez jego wyraźnego oznaczenia na cięgniku lub torze jezdnym (np. belce wciągnika). §24.2
23 Brak wyraźnego opisu udźwigu lub diagramu udźwigu w przypadku pracy cięgnika z chwytnikiem elektromagnetycznym oraz z chwytnikiem elektromagnetycznym o zmiennych parametrach. §24.2
24 Istnieje ryzyko wyczepienia się ładunku podnoszonego, gdy nie ma zainstalowanego zabezpieczenia gardzieli haka. §25.1