Uprawnianie zakładów

Wytwarzanie urządzeń technicznych, ich elementów oraz materiałów.

Zgodnie z art. 9, 20 i 20a ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)):

Każdy podmiot z siedzibą na terenie Polski lub poza granicami Unii Europejskiej, Turcji oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, aby wytwarzać i wprowadzać do obrotu w Polsce:

 • urządzenia techniczne nie objęte dyrektywami UE
 • elementy nie objęte dyrektywami UE i materiały do naprawy i modernizacji urządzeń technicznych,
 • elementy nie objęte dyrektywami UE i materiały do wytwarzania urządzeń technicznych,

 

musi posiadać uprawnienie wydane przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

Uprawnienia wydanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego wymaga również świadczenie na terenie Polski usług w zakresie wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do modernizowania lub naprawiania urządzeń technicznych, przez usługodawców, którzy są:

 • osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego UE, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które czasowo oferują lub świadczą usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorcami z innego państwa członkowskiego UE, którzy wykonują działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę.

 

Naprawianie i modernizowanie urządzeń technicznych.

Decyzje uprawniające w zakresie napraw lub modernizacji  urządzeń technicznych wydawane są:

 1. dla podmiotów, które mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami Unii Europejskiej, Turcji oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 2. dla podmiotów, które mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej, Turcji oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i są:
 • osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które czasowo oferują lub świadczą usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedsiębiorcami, którzy wykonują działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w państwie, w którym mają siedzibę przepisami, a na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej czasowo oferują lub świadczą usługi.

 

Uprawnienie zostaje wydane po stwierdzeniu, że wnioskujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów w szczególności:

 • wdrożył właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji,
 • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią, o której mowa w pkt 1,
 • posiada zorganizowaną kontrolę jakości,
 • ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,
 • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (zob. Kwalifikacje osób), m. in.: osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:
  • wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub
  • wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz
  • znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.

 

DOKUMENTY: