Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Ośrodki Szkoleniowe prowadzące szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, w celu spełnienia kryteriów wymaganych dla uzgodnienia programu powinny przy opracowywaniu programu uwzględnić minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące programów szkoleń odpowiednio w zakresie zasad:

 

Programy szkoleń do uzgodnienia prosimy wysyłać pod adresem najbliższego oddziału UDT.