Ocena zgodności i CE

UDT działa jako Jednostka Notyfikowana nr 1433 w ramach następujących dyrektyw:

 

Przeprowadzenie procesu oceny zgodności jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Proces przeprowadza producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgodnie z dyrektywami/rozporządzeniami KE przy udziale jednostki notyfikowanej, jeśli tego wymaga dyrektywa/rozporządzenie.

UDT-CERT na wniosek producenta może również wziąć udział w procesie oceny zgodności wyrobów, dla których dyrektywy nie przewidują obligatoryjnego udziału jednostki notyfikowanej. Dotyczy to wyrobów, których ocenę zgodności przeprowadza producent np. w ramach wewnętrznej kontroli produkcji.

Przeprowadzenie procesu oceny zgodności z wynikiem pozytywnym upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności WE i - o ile dyrektywa/rozporządzenie tego wymaga - umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

Proces oceny zgodności składa się z następujących etapów:

 • Zapytanie ofertowe/wniosek,
 • Oferta/umowa,
 • Działania przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia,
 • Decyzja i wydanie certyfikatu/świadectwa,
 • Nadzór nad wydanym certyfikatem, jeśli jest to przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia.

 

UDT-CERT udo­stępnia na życzenie:

 • informacje o programach certyfikacji, w tym procedurach oceny, zasadach i procedurach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji;
 • ogólną informację o opłatach, którymi są obciążani wnioskujący i klienci;
 • opis praw i obowiązków wnioskujących i klientów;
 • informacje dotyczące ważności wydanych certyfikatów.

 

Proces zakładowej kontroli produkcji został opisany w Programie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do rozporządzenia europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 (CPR):

 • Certyfikacja ZKP (system 2+);
 • Ocena właściwości użytkowych (system 3).

 

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI