Kogeneracja

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) , od 2008 roku przedsiębiorstwa energetyczne mogą ubiegać się o wydanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. UDT-CERT posiada akredytację nr AC 100 wystawioną przez PCA. Proponujemy wykonanie Audytu Startowego i/lub oraz Audytu Końcowego.

Zakres czynności podczas Audytu Startowego:

 1. przegląd metodyki wyznaczania danych wejściowych;
 2. przegląd i ocena zarządzania danymi;
 3. przegląd procedur i instrukcji monitorowania w kogeneracji;
 4. sprawdzenie poprawności obliczeń;
 5. przegląd i ocenę układów pomiarowo – rozliczeniowych , zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia;
 6. sprawdzenie poprawności stosowanej metodyki wyznaczania wysokosprawnej kogeneracji.

 

Dokumenty końcowe: poświadczenie potwierdzające/ nie potwierdzające poprawność wdrożonej metodyki oraz możliwość wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres czynności podczas Audytu Końcowego:

 1. weryfikacja i potwierdzenie stanu aktualnego, ocena wprowadzonych uzupełnień i zmian;
 2. sprawdzenie poprawności obliczeń za okres roczny;
 3. przegląd i ocenę układów pomiarowo – rozliczeniowych zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia;
 4. przegląd zarządzania danymi.

 

Dokumenty końcowe: opinia do sprawozdania rocznego, potwierdzająca/ nie potwierdzająca poprawność danych zawartych w rocznym sprawozdaniu oraz zasadność składania wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

Proces badania i opiniowania danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji składa się z następujących etapów:

 1. zapytanie ofertowe/wniosek;
 2. zamówienie/umowa;
 3. podpisanie umowy;
 4. audyt startowy i/lub
 5. audyt końcowy;
 6. decyzja o wydaniu poświadczenia/opinii.