Certyfikacja osób

Urząd Dozoru Technicznego jako Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 - Ocena zgodności. Ogólne wymagania dla jednostek certyfikujących osoby. UDT-CERT posiada certyfikat akredytacji Nr AC 088 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji).

Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących Jednostki Certyfikującej Osoby UDT-CERT został uznany przez Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących (ICNDT), zgodnie z „Porozumieniem o wielostronnym uznawaniu certyfikatów personelu badań nieniszczących", co zostało potwierdzone "Certyfikatem Rejestracji". Certyfikat potwierdza, że Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT realizująca Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących, spełnia wymagania ICNDT Multilateral Recognition Agreement (MRA). Oznacza to, że certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących JCO UDT-CERT są uznawane przez wszystkich sygnatariuszy ww. "Porozumienia".

UDT-CERT prowadzi certyfikację kompetencji osób, wykonujących następujące czynności:

 

UDT-CERT prowadzi także ocenę ośrodków szkolenia i egzaminowania personelu NDT, spajaczy, osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne, personelu ochrony katodowej, personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych).

Informacje dotyczące procesu certyfikacji osób można uzyskać w Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CERT, w Oddziałach UDT lub CLDT.

W przypadku certyfikacji personelu NDT, nadzoru spawalniczego, bezpieczeństwa funkcjonalnego, personelu ochrony katodowej oraz oceny ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych (spajaczy, z zakresu badań nieniszczących, , z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, z zakresu ochrony katodowej, z zakresu połączeń kołnierzowych), prosimy o przesłanie wniosku lub zapytania bezpośrednio do JCO UDT-CERT.

DOKUMENTY:

 

Skargi i reklamacje są realizowane zgodnie z instrukcją: Skargi i wnioski.