Cyberbezpieczeństwo

We współczesnym świecie, w którym na co dzień najczęściej poruszamy się w cyberprzestrzeniach najbardziej fundamentalnym zagadnieniem staje się cyberbezpieczeństwo.

Wraz z rozwojem internetu niemal nieustanie trafiamy na zagrożenia powodowanie niewłaściwymi zabezpieczeniami czy niepoprawnym korzystaniem z zasobów sieci. Te zagrożenia dotykają prawie wszystkich dziedzin działalności prowadzonej przez człowieka, w tym rozmaitych branż przemysłu, gdzie standardowymi elementami infrastruktury (jednocześnie najbardziej narażonymi na cyberataki) są systemy IT, automatyki, procesy zarządcze i technologiczno-produkcyjne, systemy zasilania czy narzędzia służące do bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

Przedsiębiorstwa dostarczające usługi o krytycznym znaczeniu, muszą gwarantować ciągłość działania, bezpieczeństwo oraz integralność i poufność informacji nie tylko dla dobra własnej organizacji. Muszą to robić przede wszystkim dla społeczeństwa i bezpieczeństwa publicznego, a wymiana danych - niezbędna dla prawidłowego i ciągłego działania - między sieciami wewnętrznymi, SCADA czy np. możliwość zdalnego dostępu do urządzeń infrastruktury krytycznej wystawia te podmioty na ryzyko cyberataku.

Biorąc pod uwagę nowe, coraz to bardziej wysublimowane formy zagrożeń i możliwości ataków, a także propozycje działań na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa zawarte w Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017-2022, dyrektywie NIS oraz opublikowanej we wrześniu 2017 propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji UE ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i europejskiego systemu certyfikacji gwarantującego bezpieczne korzystanie z produktów i usług w środowisku cyfrowym, UDT maksymalizuje swoje zaangażowanie w działania prowadzące do zwiększenia efektywności współdziałania podmiotów zapewniających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, UDT rozszerza pakiet usług dostępnych dla przemysłu o praktyczne rozwiązania chroniące przedsiębiorstwa przed cyberatakami, w którym proponuje jednolite podejście do standaryzacji, audytu i budowania dojrzałości przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Rozwiązania te są kierowane do przedsiębiorstw o dowolnym rozmiarze, które mają już dojrzałe systemy zarządzania ryzykiem cybernetycznym i tych które, jeszcze takiego programu zarządzania nie mają.