Zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia szkoleń

Podmiot prowadzący działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może być organizatorem szkolenia podstawowego lub przypominającego, jeżeli:

  1. posiada ważną akredytację udzieloną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i zgłosi Prezesowi UDT zamiar rozpoczęcia szkoleń, nie później niż 60 dni przed zamierzonym dniem rozpoczęcia szkoleń lub
  2. posiada akredytację udzieloną na zasadach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

 

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia szkoleństanowi Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034).

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia szkoleń powinno zawierać następujące dane:

  1. oznaczenie firmy organizatora szkolenia, jego siedziby i adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) organizatora szkolenia oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli zostały nadane;
  3. określenie: typu przeprowadzanych szkoleń, rodzaju odnawialnego źródła energii w zakresie, w którym zamierza prowadzić szkolenie, miejsca lub miejsc prowadzenia szkolenia.

 

Zgłoszenie stanowi podstawę wpisu do Rejestru akredytowanych organizatorów szkoleń.

Zgłoszenie powinno również zawierać oświadczenie wnioskującego, że akredytacja udzielona przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest ważna.

DOKUMENTY: