Instalacja systemu kontroli dostępu w dźwigu

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w kabinie dźwigu (nie przewidzianych w instrukcji eksploatacji instalatora/producenta dźwigu) wymaga zgody UDT. Poniżej  zamieszczono wytyczne dotyczące montażu systemu kontroli dostępu (czytników kart) do poszczególnych przystanków/stref budynku, mające zastosowanie do dźwigów objętych dozorem technicznym, będących w fazie eksploatacji.

Chcąc zainstalować system kontroli dostępu w obrębie dźwigu ingerujący w jego działanie należy zwrócić się do właściwego oddziału UDT z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji technicznej modernizacji zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późn. zm.).

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1. Rysunek (szkic) określający sposób i miejsce montażu elementów systemu kontroli dostępu (określenie dopuszczalnych wymiarów, oraz ich usytuowanie w kabinie, maszynowni, szybie dźwigu),

2. Schemat elektryczny określający:

  • sposób i miejsce podłączenia zasilania,
  • sposób i miejsce połączenia z instalacją dźwigu (należy określić wykorzystywane sygnały z instalacji sterowej dźwigu oraz podać numery zacisków przyłączeniowych),
  • sposób przesyłania sygnału pomiędzy elementami montowanego systemu (bezprzewodowo/przewodowo, rodzaj zastosowanych przewodów i sposób ich prowadzenia (w przypadku wykorzystania przewodów zwisowych dźwigu określenie wykorzystanych żył).
 

Uwaga: gniazdo 230 V znajdujące się na dachu kabiny nie może być wykorzystane jako źródło zasilania montowanych instalacji. Gniazdo przeznaczone jest do prac konserwacyjnych i nie dopuszcza się jego użytkowania do celów innych niż zostało to określone w instrukcji eksploatacji dźwigu.

3. Instrukcje:

  • montażu oraz konserwacji zamontowanych podzespołów, uwzględniające wszystkie występujące zagrożenia (mechaniczne, elektryczne, itp.). W przypadku gdy masy elementów instalacji mogą mieć wpływ na poprawną pracę dźwigu, należy dołączyć odpowiednie obliczenia;
  • eksploatacji, opisującą sposób działania systemu w normalnym trybie pracy dźwigu oraz w przypadku wystąpienia trybu nadrzędnego (np. scenariusz pożarowy, funkcje jazd specjalnych itp.).
  • dotyczące zastosowanych podzespołów (kamery, zasilacze, itp.) wraz z odpowiednimi deklaracjami zgodności WE z mającymi zastosowanie odpowiednimi dyrektywami tj.: „kompatybilność elektromagnetyczna” (EMC), „urządzenia radiowe” (R&TTE), „niskie napięcia” (LVD).
 

4. Dokumentacja uzupełniająca (dostarczona po zakończeniu procesu montażu):

  • protokół prawidłowości wykonania montażu wystawiony przez firmę modernizującą,
  • protokół przeprowadzonych prób po montażowych wystawiony przez firmę modernizującą,
  • protokół pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej.

 

Materiały i podzespoły

Podczas doboru podzespołów należy stosować elementy zapewniające odpowiednią niezawodność, przeznaczone do zastosowań przemysłowych oraz pracy ciągłej. Zastosowane zasilacze powinny posiadać odpowiedni zapas mocy, zapobiegający nadmiernemu nagrzewania się.

Montaż i instalacja

W zakresie montażu zastosowanie mają przepisy art. 9 i art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanymi przepisami wszelkie prace związane z montażem, instalacją i uruchomieniem systemu kontroli dostępu należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia w zakresie modernizacji dźwigów.

Należy tak rozmieścić montowane elementy aby nie ograniczać swobody użytkowania i nie utrudniać czynności konserwacyjnych.

System kontroli dostępu należy skonfigurować w taki sposób aby dostęp na przystanki/strefy służące do ewakuacji nie był ograniczony  (nie wymagał użycia kart dostępu).

UWAGA: zastosowanie systemu kontroli dostępu nie może w żaden sposób ograniczać funkcjonalności dźwigów przeznaczonych dla straży pożarnej wg PN-EN 81-72, dźwigów realizujących scenariusze pożarowe zgodnie z PN-EN 81-73, oraz  innych dźwigów wyposażonych w funkcje jazd specjalnych (typu: zjazdy ewakuacyjne, jazdy specjalne, jazdy priorytetowe itp.).

Badanie UDT

Po zakończeniu procesu montażu, dźwig należy pisemnie zgłosić do badania doraźnego eksploatacyjnego we właściwym terytorialnie oddziale UDT, załączając uzgodnioną dokumentację techniczną wraz z dokumentacją uzupełniającą (w 2 egzemplarzach).