O innowacjach

W strukturze UDT działa Departament Innowacji i Rozwoju, do którego zadań należy w szczególności rozpoznawanie i wdrażanie nowych metod badawczych i proponowanie działań w zakresie nowych obszarów funkcjonowania UDT.

Eksperci departamentu na bieżąco analizują światowe trendy rozwojowe w zakresie metod diagnostycznych, badawczych i pomiarowych, które mogą znaleźć zastosowanie w działalności Urzędu. Badają przydatność innowacyjnych metod, poziom ich złożoności, metodologię prowadzenia badań oraz ograniczenia metod badawczych.

Kolejnym krokiem jest testowanie metody, które odbywa się w ścisłej współpracy z innymi bezpośrednio zaangażowanymi w wykonywanie badań departamentami, w szczególności z Departamentem Koordynacji Inspekcji (DT), Certyfikacji i Oceny Zgodności (DC) i Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (DL).

Jeśli po praktycznym sprawdzeniu zasadności stosowania takiej metody zespół specjalistów uznaje, że ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i techniczne znajduje się ona w spektrum zainteresowania departamentów odpowiedzialnych za realizację badań i diagnostyki, trafia ona do katalogu usług eksperckich UDT kierowanych do przedsiębiorców.

Departament Innowacji i Rozwoju prowadzi analizy dla wielu metod innowacyjnych, w szczególności są to prace nad:

  • wykorzystaniem dronów w inspekcji (m.in. do badań urządzeń transportu bliskiego, rurociągów i zbiorników)
  • innowacyjną metodą badań prądami wirowymi (Pulse Eddy Current)
  • badaniami metodą termowizji aktywnej z wymuszeniem impulsowym (zmiany w strukturze materiałów niemetalicznych)
  • metodami badania zaworów bezpieczeństwa w trakcie ich pracy
  • badaniami metodą ‘guided waves’
  • metodyką badań podpór rurociągów
  • stosowaniem techniki ultradźwiękowej AUBT do wykrywania miejsc wysokotemperaturowego ataku wodorowego
  • zastosowaniem robotów inspekcyjnych.

 

WIĘCEJ: