Zabudowa kabiny dźwigu na czas budowy/remontu

Niniejsze wytyczne skierowane są do eksploatujących, którzy na czas budowy/remontu dokonują zabudowy wnętrza kabiny dźwigu w celu ochrony jej elementów. Stosując poniższe wytyczne i spełniając wymagania w nich zawarte eksploatujący może dokonać tymczasowej zabudowy kabiny bez uzyskiwania dodatkowej zgody UDT.

 

Założenia:

 • Zabudowa kabiny ma charakter tymczasowy,
 • Nie dopuszcza się zabudowy podłogi kabiny (ze względu na różnice wysokości pomiędzy progiem drzwi kabinowych a powierzchnią podłogi po zabudowie).
 • Nie dopuszcza się zabudowy sufitu i ścian kabiny, jeżeli występują w nich klapy lub drzwi ewakuacyjne.
 • Dokonując zabudowy tymczasowej należy zweryfikować udźwig kabiny i dopuszczalną liczbę osób na tabliczce znamionowej, uwzględniając:
  - masę zastosowanych materiałów użytych do zabudowy,
  - zmniejszenie powierzchni użytkowej kabiny, wykorzystując wymagania norm: PN-EN 81-1/2 pkt 8.2  lub PN-EN 81-20 pkt 5.4.2.
 • Nie dopuszcza się zmiany masy przeciwwagi.
 • Nie dopuszcza się ingerencji w nastawę ogranicznika udźwigu.
 

Materiały:

 • Materiały użyte do wykonania zabudowy powinny być niepalne, a fakt ten potwierdzony stosownym dokumentem zawierającym odniesienia odpowiednio do norm EN 13501-1 lub EN 12600, o których mowa w normie PN-EN 81-20 pkt. 5.4.4,
 • Wykonana zabudowa nie może zawierać ostrych krawędzi, ani elementów stanowiących zagrożenie dla pasażerów kabiny.
 

Montaż:

 • Wszelkie prace związane z zabudową kabiny powinny być wykonane w porozumieniu z osobą kompetentną w zakresie znajomości budowy dźwigu (przedstawiciel instalatora/ producenta dźwigu, konserwator dźwigu),
 • Montaż musi być przeprowadzony w sposób niepowodujący trwałego uszkodzenia kabiny,
 • Mocowanie elementów służących do zabudowy musi być pewne, stabilne i wykluczać możliwość samoistnego oderwania od ścian/sufitu kabiny,
 • Tymczasową zabudowę należy wykonać w taki sposób aby był zapewniony swobodny dostęp do panelu/ kasety dyspozycji, instrukcji, tabliczki znamionowej (udźwig/ liczba osób, nr fabryczny), środków komunikacji głosowej, piętrowskazywacza, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego kabiny, wentylacji, itp.
 

Dokumentowanie:

 • Wpis w dzienniku konserwacji dokonany przez konserwatora dźwigu, potwierdzający fakt wykonania zabudowy,
 • Umieszczenie w kabinie dźwigu informacji zawierającej aktualny udźwig oraz ilość osób
 • Dokument (atest/ certyfikat) dotyczący zastosowanych materiałów do zabudowy,
 • Oświadczenie eksploatującego (lub jego upoważnionego przedstawiciela)  o:
  - zapewnieniu stałej kontroli stanu technicznego zabudowy,
  - świadomości poniesienia konsekwencji w przypadku wystąpienia uszczerbków w mieniu lub zdrowiu użytkowników dźwigu spowodowanych w/w zabudową.