Dyrektywy UE

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz inne akty prawne UE związane z działalnością UDT jako Jednostki Notyfikowanej nr 1433:

Dyrektywy nowego i globalnego podejścia:

2014/29/UE Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) - z dniem 20 kwietnia 2016 r. zastąpiła dyrektywę 2009/105/WE. 

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. 2016, poz. 812)

Dokument pomocniczy:

 305/2011 – Wyroby budowlane

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898).

Dokument pomocniczy:

89/686/EWG  Środki ochrony indywidualnej (PPED) 

Nota bibliograficzna

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).

Dokument pomocniczy:

2009/142/WE Urządzenia gazowe (GAD) - z dniem 5 stycznia 2010 r. zastąpiła dyrektywę 90/396/EWG

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2201).

Dokument pomocniczy:

 

Uwagi:

Dyrektywa 2009/142/WE ujednolica (kodyfikuje) zapisy dyrektyw 90/396/EWG i 93/68/EWG i obowiązuje od 5 stycznia 2010 r. Nowy tekst dyrektywy nie powoduje zmian treści rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.

92/42/EWG  Efektywność energetyczna kotłów (BED) 

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Schemat procedur

Wdrożenie do prawa polskiego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. 2005 Nr 218, poz. 1846), ze zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2006 r. Nr 240, poz. 1741.

2014/34/UE, Atmosfery wybuchowe (ATEX) – z dniem 20 kwietnia 2016 zastąpiła dyrektywę 94/9/WE

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016, poz. 817) 

 

Dokument pomocniczy:

2014/33/UE, Dźwigi (Lifts) – z dniem 20 kwietnia 2016 zastąpiła dyrektywę 95/16/WE

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016, poz. 811).

Dokument pomocniczy:

2014/68/UE Urządzenia ciśnieniowe (PED) - z dniem 19 lipca 2016 zastąpiła dyrektywę 97/23/WE

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).

Dokumenty pomocnicze:

2006/42/WE, Maszyny (MD) - z dniem 29 grudnia 2009 r. zastąpiła dyrektywę 98/37/WE

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Wdrożenie do prawa polskiego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmianą opublikowaną w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701.

Dokumenty pomocnicze:

2014/30/UE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - z dniem 20 kwietnia 2016 r. zastąpiła dyrektywę 2004/108/WE

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Wykaz norm zharmonizowanych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 2007 Nr 82, poz. 556).

Dokumenty pomocnicze:

2014/35/UE, Niskie napięcia (LVD) - z dniem 20 kwietnia 2016 r. zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE

Nota bibliograficzna

Wykaz norm zharmonizowanych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016, poz. 806).

Dokumenty pomocnicze:

Dyrektywy oparte na zasadach nowego podejścia:

2010/35/UE - (poprzednio: 1999/36/WE ) - Ciśnieniowe urządzenia transportowe (TPED)

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. 2004 Nr 200, poz. 2054), zmienione rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Uwagi:

Dyrektywa 2010/35/WE uchyliła dyrektywy: 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG i 84/527/EWG i 1999/36/WE od dnia 1 lipca 2011 r.

2000/14/WE - Dyrektywa hałasowa

Nota bibliograficzna

Zakres notyfikacji UDT

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202), zmienione rozporządzeniami:

 

Dokumenty pomocnicze:

Dyrektywa starego podejścia związana z działalnością UDT: 

75/324/EWG - Wyroby aerozolowe (ADD)

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz. U. 2015 , poz. 854 tekst jednolity).

Uwaga:

Wyrobów aerozolowych dotyczy również rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010 – patrz paragraf 3).

Dokumenty pomocnicze:

Dyrektywy horyzontalne związane z działalnością UDT:

85/374/EWG - Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Nota bibliograficzna

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271, ze zm.)

Uwaga:

Dyrektywa 85/374/EWG została zmieniona dyrektywą 1999/34/WE.

98/34/WE - Procedura informowania w zakresie norm i przepisów technicznych 

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2002 Nr 239, poz. 2039, ze zm.)

2001/95/WE - Ogólne bezpieczeństwo produktu

Nota bibliograficzna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2015, poz. 322, tekst jednolity) i akty wykonawcze, w tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. 2004 Nr 87, poz. 814).

2002/49/WE - Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku

Nota bibliograficzna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016, poz. 672, tekst jednolity) - w szczególności art. 112-120 oraz wybrane akty prawne dotyczące hałasu.

Dyrektywy sektorowe związane z działalnością UDT: 

94/63/WE - Emisja lotnych związków organicznych VOC 

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014, poz. 1853, tekst jednolity).

2008/68/WE - Transport lądowy towarów niebezpiecznych 

Nota bibliograficzna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367)

Dokumenty pomocnicze:

informacje o dyrektywie 2008/68/WE dostępne na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Transportu przy Komisji Europejskiej. 

Dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z działalnością UDT:

89/391/EWG - Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 2003, Nr. 169, poz. 1650, tekst jednolity) Dokumenty pomocnicze:- informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej

2009/104/WE (przedtem: 89/655/EWG) - Sprzęt roboczy (narzędzia pracy) 

Nota bibliograficzna

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502, tekst jednolity)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)

Uwaga:

W związku z tym, że w dyrektywie 2009/104/WE nie ma nowych przepisów w stosunku do dyrektywy 89/655/EWG, nie ma potrzeby podjęcia prac legislacyjnych.Dokumenty pomocnicze:- informacje na temat minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego, na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans przy Komisji Europejskiej.

1999/92/WE - Praca w atmosferze wybuchowej (ATEX 137)

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 931).

Dokumenty pomocnicze:

Uwaga: 

Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa 94/9/WE została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 96 z 29/03/2014, str. 309-356).

2002/44/WE - Czynnik narażenia - wibracja

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, Nr 157, poz. 1318).

Dokumenty pomocnicze:


2003/10/WE - Czynnik narażenia - hałas

Nota bibliograficzna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318).

Dokumenty pomocnicze:

Inne dokumenty:

Zalecenie 95/216/WE  z 8 czerwca 1995 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa dźwigów istniejących (Dz. Urz. WE L 134 z 20.06.1995). Wdrożone w specyfikacjach technicznych do dobrowolnego stosowania: PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2 oraz PN-EN 81-80.