O UDT CERT

cert intro

UDT CERT – to jednostka certyfikująca działająca według norm europejskich, posiadająca akredytacje PCA w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób. UDT-CERT dysponuje dużym potencjałem ludzkim w postaci 500 ekspertów i auditorów w 29 oddziałach na terenie całej Polski. Szeroki zakres działalności, wysokie kwalifikacje i kompetencje pracowników oraz najwyższa jakość świadczonych usług pozwoliły UDT-CERT stać się marką znaną w Polsce i za granicą.

logo-udt cert granatowy

Istotnym narzędziem wykorzystywanym w europejskim systemie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych jest CERTYFIKACJA.

Certyfikacja oznacza sprawdzenie i pisemne potwierdzenie przez trzecią stronę zgodności obiektu, procesu lub usługi z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Trzecia strona oznacza organizację niezależną zarówno od strony pierwszej (dostawcy, wytwórcy, wykonawcy) jak i drugiej (klienta, odbiorcy). Certyfikacja jest dobrowolna.

Podstawą certyfikacji są dokumenty odniesienia, określające wymagania, jakie powinien spełnić certyfikowany wyrób, proces, usługa, osoba lub organizacja. Najczęściej podstawą certyfikacji są odpowiednie normy lub branżowe specyfikacje techniczne.

Certyfikację prowadzi jednostka certyfikująca. W Urzędzie Dozoru Technicznego certyfikacja powierzona jest wydzielonej, specjalistycznej jednostce certyfikującej UDT-CERT.
Kompetencje i sposób działania jednostek certyfikujących są sprawdzane, uznawane i nadzorowane przez niezależną krajową jednostkę akredytującą - w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI Jednostki Certyfikującej UDT-CERT

Zakres działalności UDT-CERT:

  •  certyfikacja systemów zarządzania
  •  certyfikacja wyrobów - certyfikacja osób
  •  ocena zgodności
  •  oznakowanie CE
  •  badania i ekspertyzy techniczne