Przepisy

W rozdziale "Przepisy" umieszczone zostały akty prawne związane z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego.

Przepisy te podzielone zostały na następujące kategorie:

  • DOZÓR TECHNICZNY - akty prawne związane z wykonywaniem ustawowych zadań UDT, w tym rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne
  • OCENA ZGODNOŚCI i CE - akty prawne związane  z oceną zgodności wyrobów z dyrektywami UE oraz stosowaniem oznakowania zgodności CE
  • DYREKTYWY UE - możliwie pełna informacja o dyrektywach UE, związanych z działalnością UDT, wraz z linkami do dokumentów pomocniczych oraz do polskich aktów prawnych stanowiących ich wdrożenia
  • PRAWO ENERGETYCZNE - ustawa "Prawo energetyczne" oraz przepisy dotyczące świadectw pochodzenia z kogeneracji
  • UZNAWANIE KWALIFIKACJI UE - przepisy związane z prowadzonym przez UDT uznawaniem kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE
  • OZE
  • SZWO i F-gazy