Certyfikacja jednostek prowadzących szkolenia

Jednostką prowadzącą szkolenia zgodnie z art. 27 ust.1-3 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), może być podmiot, który:

  • Dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania szkoleń w części praktycznej.
  • Posiada odpowiedni program szkolenia oraz materiały szkoleniowe
  • Zatrudnia osoby posiadające odpowiednia wiedzę i doświadczenie
  • Po przeprowadzonej kontroli uzyskał wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia – prowadzonego przez UDT jako jednostkę certyfikującą personel.

 

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego oraz wiedzy i doświadczenia osób prowadzących szkolenia określa  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2402).

Podmiot, zamierzający pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia, powinien przesłać zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Wypełnione zgłoszenie,

2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, można wykorzystać wzór oświadczenia przygotowanego przez UDT),

3. Dowód uiszczenia opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015,poz. 2074) w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel:

  • wysokość opłaty: 2652,65 PLN (opłata sumaryczna za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej personel w wysokości 70%: 2475,81 PLN oraz dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel w wysokości 5%: 176,84 PLN wynagrodzenia, o którym mowa ww. ustawie.
  • konto nr: 05 1130 1017 0020 1214 7720 0001
  • tytuł: F-gazy przedpłata za certyfikację jednostki prowadzącej szkolenia.