Certyfikacja jednostek oceniających personel

Jednostką oceniającą personel zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951), może być podmiot, który:

  • Prowadzi działalność w zakresie kształcenia lub prowadzenia badań w zakresie   substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu.
  • Dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania egzaminów w części praktycznej.
  • Zatrudnia osoby posiadające odpowiednia wiedzę i praktykę umożliwiające ocenę umiejętności osób przystępujących do egzaminu.
  • Po przeprowadzonej kontroli uzyskał wpis do rejestru jednostek oceniających personel – przeprowadzonego przez UDT jako jednostkę certyfikującą personel.

 

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego oraz wiedzy i praktyki osób przeprowadzających egzaminy określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2402).

Jednostka oceniająca personel powinna:

  • Posiadać procedury przygotowywania egzaminów, w tym posiadać pulę pytań egzaminacyjnych, którą aktualizuje, z uwzględnieniem zasady tajności pytań egzaminacyjnych;
  • Posiadać procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych;
  • Wyznaczać skład komisji egzaminacyjnej oraz umożliwiać wybór spośród członków komisji egzaminacyjnej przewodniczącego oraz zapewniać, aby członkami komisji egzaminacyjnej nie były osoby, które przeprowadziły szkolenie osoby egzaminowanej;
  • Wydawać osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, dokument potwierdzający złożenie egzaminu i określający zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2;
  • Opracować i stosować procedury w zakresie sprawozdawczości z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzić rejestr przeprowadzonych egzaminów zawierający ich wyniki, a także dokumentować jednostkowe i łączne wyniki egzaminów w postaci pisemnej i elektronicznej.

 

Podmiot, zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel, powinien przesłać zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34 , 02-353 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Wypełnione zgłoszenie,

2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - wzór oświadczenia przygotowanego przez UDT),

3. Dowód uiszczenia opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015,poz. 2074) w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel:

  • wysokość  opłaty: 2652,65 PLN (opłata sumaryczna za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej personel w wysokości 70%: 2475,81 PLN oraz dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel w wysokości 5%: 176,84 PLN wynagrodzenia, o którym mowa ww. ustawie.
  • konto nr: 05 1130 1017 0020 1214 7720 0001
  • tytuł: F-gazy przedpłata za certyfikację jednostki oceniającej personel.

 

Egzaminy dodatkowe

Akredytowana jednostka oceniająca personel może w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, przeprowadzać egzaminy dodatkowe celem rozszerzenia zakresów certyfikatów personalnych oraz wydania dokumentu potwierdzającego pozytywne złożenie tego egzaminu który to określi zakres tego egzaminu.

Jednostka oceniająca personel celem przeprowadzania egzaminów dodatkowych, powinna spełnić wymagania określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów Dz. U. poz. 1924 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni.