ETA (Event Tree Analysis) – Analiza Drzewa Zdarzeń

Analiza Drzewa Zdarzeń (ETA) jest metodą tworzoną przy pomocy drzewa zdarzeń podążających od przyczyn do skutków. Drzewo zdarzeń opisuje konsekwencje zdarzenia nadrzędnego, obrazując progresję zdarzeń od zdarzenia początkowego do zdarzenia końcowego, ze szczególnym uwzględnieniem momentów mających decydujące znaczenie dla stanu obiektu (instalacji).

ETA jest podstawową metodą tworzenia modelu obiektu do analiz zagrożenia. Wyróżnia się dwie formy ETA: przedwypadkową i powypadkową.

Przedwypadkowa forma może służyć do ustalenia zbiorów zdarzeń początkujących i oceny prawdopodobieństwa ich zajścia. Powypadkowa - do analizy zaistniałej awarii i identyfikacji niedoskonałości funkcjonalnej systemów bezpieczeństwa.

Procedura analiz ETA składa się z następujących etapów:

  • identyfikacji zdarzenia inicjującego, które może doprowadzić do założonej awarii
  • identyfikacji funkcji bezpieczeństwa, przewidzianych do łagodzenia skutków zdarzenia inicjującego
  • konstrukcji drzewa zdarzeń
  • opisu wynikających z sekwencji awaryjnych
  • opracowania dokumentacji.

 

W analizach zagrożeń instalacji chemicznych zdarzenie inicjujące jest często związane z uwolnieniami substancji niebezpiecznych. Uwolnienie to może być związane z uszkodzeniami rurociągów, zbiorników lub z eksplozjami. Funkcje bezpieczeństwa stanowią urządzenia, działania lub bariery przerywające sekwencje zdarzeń zapoczątkowanych zdarzeniem inicjującym. Drzewo zdarzeń przedstawia graficznie chronologiczny rozwój awarii.