LOPA (Layer of Protection Analysis) – Analiza Warstw Zabezpieczeń

Metoda analizy warstw zabezpieczeń jest narzędziem służącym do oszacowania stopnia, w jakim zabezpieczenia redukują ryzyko wystąpienia awarii. Analiza LOPA powstała na bazie znanych i sprawdzonych metod analizy ryzyka uzupełnionych o aparat matematyczny, aby umożliwić półilościową analizę ryzyka. Analizę warstw zabezpieczeńmożna przeprowadzić na każdym etapie cyklu życia instalacji, ale najekonomiczniejsze rezultaty przynosi stosowanie jej na etapie projektowania.

W przypadku istniejącej instalacji przemysłowej Analizę Warstw Zabezpieczeń wykonuje się w oparciu o dane uzyskane podczas analizy HAZOP, co przyspiesza czas analizy. Podczas analizy LOPA mogą zostać zidentyfikowane „słabe punkty”, które nie były brane pod uwagę w analizie HAZOP. Daje to możliwość jej uzupełnienia, a w konsekwencji pozwala na przeprowadzenie pełniejszej i dokładniejszej analizy ryzyka. W przypadku gdy niezbędna jest redukcja ryzyka, aby spełnić wymagane kryteria bezpieczeństwa należy zaprojektować niezależne warstwy zabezpieczeń, dzięki którym będzie można zredukować wartość ryzyka przynajmniej do poziomu akceptowalnego.

Wynikiem analizy LOPA może być, np. oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii zbiornika ciśnieniowego, wskazujące na konieczność zastosowania dodatkowych warstw zabezpieczeń lub wprowadzenie niezbędnych modyfikacji (np. wyizolowanie wyłącznika czasowego z podstawowego systemu sterowania), które umożliwiłyby redukcję ryzyka.

Analiza LOPA jest także pomocna przy określaniu, czy konieczne jest zastosowanie przyrządowej funkcji bezpieczeństwa SIF, a jeśli tak, to jaki jest wymagany poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL tej funkcji, tak aby ryzyko było na poziomie akceptowalnym, biorąc pod uwagę wszystkie istniejące i niezależne warstwy zabezpieczeń.