Pomiary naprężeń

Naprężenia w konstrukcjach stalowych maszyn, urządzeń i instalacji są podstawowym wskaźnikiem określającym jakość i bezpieczeństwo konstrukcji. Ciągle doskonalone narzędzia do projektowania konstrukcji stalowych (MES) nie wyeliminowały doświadczalnej metody tensometrycznej pomiarów naprężeń.

Wyniki pomiarów naprężeń pozwalają na ocenę wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową, obliczeniami wytrzymałościowymi oraz na sprawdzenie spełnienia wymagań w zakresie naprężeń dopuszczalnych (współczynników bezpieczeństwa).

CLDT wykonuje pomiary naprężeń statycznych i dynamicznych metodą tensometrii oporowej za pomocą tensometrów prostych i rozetkowych. Zastosowanie profesjonalnego oprogramowania obliczeniowego pozwala na natychmiastowe wyznaczenie wartości maksymalnych naprężeń i określenie kierunku ich działania. Przed rozpoczęciem pomiarów kompetentny personel laboratorium konsultuje wybór punktów konstrukcji, w których przewiduje się występowanie maksymalnych naprężęń.

Pomiary dokonywane są w miejscu zainstalowania maszyn, urządzeń i instalacji oraz na stanowiskach badawczych w laboratorium. Wyniki pomiarów przedstawiane są w sprawozdaniach z badań.

Badania objęte są akredytacja PCA w zakresie (0 - 4000) MPa z częstotliwością próbkowania do 10 kHz.