Pomiary drogi, prędkości i przyspieszenia (opóźnienia)

Parametry kinematyczne maszyn i urządzeń takie jak prędkość i przyspieszenie decydują o ich efektywności i sprawności. Ruch mechanizmów powoduje jednak zagrożenia, które mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, do utraty kontroli nad mechanizmami, do wyzwolenia energii kinetycznej i do awarii i wypadków. Wartości nominalne prędkości i przyspieszeń maszyn i urządzeń są deklarowane przez wytwórców maszyn i podawane w instrukcjach.

CLDT dokonuje dokładnych pomiarów statycznych i dynamicznych drogi, prędkości i przyspieszeń poprzez zastosowanie szerokiej gamy przetworników inkrementalnych i indukcyjnych. Celem pomiarów jest potwierdzenie poprawności projektów konstrukcyjnych oraz sprawdzenie spełnienia wymagań bezpieczeństwa zawartych w normach i przepisach.

Wartości zmierzone przedstawiane są w sprawozdaniach z badań w formie liczbowej lub na wykresach z podaniem niepewności pomiaru.

Pomiary dokonywane są w miejscu zainstalowania obiektów badań oraz na stanowiskach badawczych w laboratorium.

Badania objęte są zakresem akredytacji i obejmują:

  • drogę, zakres: 0,01 - 30 m lub jej wielokrotności
  • prędkość, zakres: (0,05 - 1 999,9) m/min
  • prędkość obrotową, zakres: (40 - 48 000) obr/min
  • przyspieszenie (opóźnienie), zakres: (0 - 200) m/s2
  • prędkość metodą pośrednią (droga i czas)