O UDT

ispektorzy udt podczas inspekcji

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 t.j.) UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. UDT posiada 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.

1. Najszerszy zakres działalności UDT to zadania jednostki dozoru technicznego określone w ustawie o dozorze technicznym. Przepisy regulujące tę działalność znajdują się w aktach wykonawczych do tej ustawy.
Kompetencje UDT jako jednostki inspekcyjnej zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji nr AK 001 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

2. UDT jest także Jednostką Notyfikowaną nr 1433, działającą w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016 poz. 655 - t.j.), ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542) oraz odpowiednie notyfikacje, czyli zgłoszenia Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej UDT jako jednostki autoryzowanej przez Ministra Gospodarki i upoważnionej do wykonywania oceny zgodności w zakresie 10 unijnych dyrektyw nowego podejścia i jednego rozporządzenia. UDT jako jednostka certyfikująca posługuje się nazwą UDT-CERT.
Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:

  •  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
  •  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
  •  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100.

 

3. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego to zaplecze badawczo-ekspertyzowe UDT, wykonujące badania i ekspertyzy, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje CLDT certyfikatami akredytacji:

  •  nr AB 001 – dla działalności badawczej;
  •  nr AP 136 – dla działalności wzorcującej.

 

4. UDT prowadzi szkolenia jako działania w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych (na podstawie ustawy o dozorze technicznym).

5. UDT jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE działa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - t. j.).

6. UDT jako jednostka potwierdzająca prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu przedsiębiorstwa energetycznego o pochodzeniu energii elektrycznej z kogeneracji działa zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

7. UDT jest również organem właściwym do uznawania kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. 2016 poz. 65) na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. Nr 68, poz. 579).