Historia UDT

Spis treści

 

W grudniu 2000 roku Prezydent RP podpisał nową wersję ustawy regulującej działalność dozoru technicznego. Zmiany dotyczą m.in. spraw integracji europejskiej - wprowadzają sformułowania pozwalające działać UDT zgodnie z prawem europejskim zarówno w okresie preakcesyjnym jak i poakcesyjnym.

Nowa ustawa o dozorze technicznym pozwoliła osiągnąć kilka celów:

 • uprościła wdrożenie do polskiego prawa unijnych przepisów technicznych,
 • zapewniła osobowość prawną polskiego dozoru technicznego,

Nowa ustawa o dozorze technicznym umożliwiła działanie dozoru technicznego w warunkach integracji z Unią Europejską. Zapisy ustawy w szczególności:

 • anulowały status prawny UDT jako centralnego organu administracji państwowej,
 • zniosły dotychczasową dwuinstancyjność decyzyjną w ramach UDT – organem I instancji w sprawach dozoru technicznego został Prezes UDT, a organem odwoławczym (II instancji) minister właściwy ds. gospodarki,
 • funkcję zlikwidowanych inspektoratów powierzyły oddziałom terenowym,
 • utrwaliły samodzielność finansową UDT,
 • nadały UDT status państwowej osoby prawnej, posiadającej osobowość prawną,
 • znowelizowały tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesa UDT.

 

W obszarze przepisów i działań technicznych:

 • uwzględniono nadrzędność zharmonizowanego prawa europejskiego (klauzula „jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej"),
 • prawo wydawania warunków technicznych dozoru technicznego przyznano właściwemu ministrowi,
 • do zadań UDT dodano m.in. współpracę z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań, zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
 • powiązano nadawanie uprawnień do wytwarzania urządzeń technicznych z możliwością certyfikowania przez UDT systemów jakości.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowe formy działalności, struktury UDT wzbogacono o jednostkę certyfikującą UDT-CERT i  jednostkę notyfikowaną nr 1433. UDT jest największą polską jednostką notyfikowaną, działającą w zakresie 13 dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej.

W październiku 2003 r. Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących Jednostki Certyfikującej Osoby (JCO UDT-CERT) został uznany przez Europejską Federację Badań Nieniszczących (EFNDT) zgodnie z "Porozumieniem EFNDT o wielostronnym uznawaniu programów certyfikacji personelu badań nieniszczących", co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez EFNDT w dniu 3 grudnia 2003 r. Certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących wydawane przez JCO UDT-CERT są uznawane przez wszystkich sygnatariuszy tego "Porozumienia".

Wzrasta liczba urządzeń objętych dozorem technicznym. W 1999 roku było ich blisko 600 tysięcy pod dozorem pełnym i ograniczonym, na końcu 2005 r. - blisko 840 tysięcy, a w marcu 2011 roku przekroczyła 1.000.000. Maleje liczba wypadków i wskaźnik ich częstotliwości, zmniejsza się - procentowo - awaryjność urządzeń, ale niewłaściwa eksploatacja i błędy obsługi pozostają wciąż najważniejszą, główną przyczyną wypadków i uszkodzeń.