Pomiary substancji szkodliwych i pyłów w spalinach

Jakość spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych ma podstawowe znaczenie dla efektywności energetycznej urządzeń i instalacji oraz emisji spalin do środowiska. Pomiary substancji szkodliwych i zawartości pyłu w spalinach pozwalają na ocenę zgodności urządzeń i instalacji z wymaganiami norm, przepisów i dokumentacją techniczną. Nasze laboratorium wykonuje pomiary za pomocą nowoczesnego i wzorcowanego wyposażenia a badania objęte są zakresem akredytacji PCA.

Spaliny pobierane są z kanałów spalin kotłów, pieców i innych urządzeń spalających paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Badania wykonujemy w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę lub w CLDT w Poznaniu na stanowisku badania urządzeń grzewczych na paliwa stałe i gazowe. Wyniki pomiarów przedstawiane są w sprawozdaniu z badań.

Zakres akredytacji laboratorium obejmuje:

  • tlen O2 - zakres: (0 - 21) %
  • tlenek węgla CO- zakres: (0 - 100000) ppm
  • dwutlenek węgla CO2 - zakres: (0 - 20) %
  • tlenki azotu: NO, NO2 (NOX) - zakres: (0 - 4000) ppm
  • współczynnik nadmiaru powietrza do spalania λ (wartość wyliczana)
  • czerń spalin - zakres: (0 - 10) °B
  • pył - zakres: (0,001 - 100) g/m3
  • niespalone gazowe substancje organiczne – węgiel organiczny związany - zakres: (0 - 2000) ppm

 

KPK 3

KPK 4