Badania hałasu

Pomiary poziomu dźwięku, emitowanego przez wyposażenie techniczne budynków takie jak dźwigi, klimatyzatory, hydrofory itp.

Hałas w pomieszczeniach budynków w których przebywają ludzie nie mogą przekraczać wartości określonych w polskich normach.

Norma PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”, przywołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa te wartości dopuszczalne. Poprawne zaprojektowanie i wykonanie budynku gwarantuje spełnienie powyższych wymagań. Błędy na którymkolwiek z powyżej wymienionych etapów inwestycji powoduje niezgodność z w/w warunkami technicznymi i trudne technicznie a czasami wręcz niemożliwe do przeprowadzenia modernizacje budynków w zakresie izolacyjności akustycznej.

Z tego względu CLDT oferuje inwestorom, dostawcom wyposażenia technicznego, zwłaszcza dźwigów, użytkownikom budynków wykonywanie profesjonalnych pomiarów hałasu w budynkach w celu określenia zgodności w wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Badania wykonywane są zgodnie z metodą określoną w normie PN-87/B-02156 „Akustyka budowlana. Metody pomiaru dźwięku A w budynkach” i są objęte zakresem akredytacji PCA.

Wyniki badań zamieszcza się w sprawozdaniu z badań.

Kompetencje personelu laboratorium pozwala na wydanie opinii i interpretacji w zakresie identyfikacji źródeł i przyczyn hałasu w przypadku badań hałasu od dźwigów.

18 LE  halas