Badania stopnia IP

Kody ochrony IP obudów urządzeń elektrycznych, nazywane stopniami IP, są podstawowym środkiem ochrony przed dostępem do elementów pod napięciem elektrycznym i przed przedostawaniem się ciał stałych i wody do wnętrza obudów urządzeń elektrycznych.

Wytwórcy deklarują, w stosunku do swoich wyrobów elektrycznych, kody ochrony IP po dokonaniu prób na specjalistycznych stanowiskach badawczych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 60529. Poprawne określenie kodu (stopnia) ochrony IP jest niezbędne dla prawidłowego określenia przeznaczenia obudowy urządzenia elektrycznego i warunków jej stosowania.

CLDT wykonuje badania obudów urządzeń elektrycznych w zakresie kodu (stopni) ochrony IP w zakresie:

  • IP 0X do IP 6X – dla pierwszej cyfry charakterystycznej
  • IP X3, IP X4 i IP X7 – dla drugiej cyfry charakterystycznej Badania objęte są zakresem akredytacji PCA.

 

Wyniki badań przedstawiane są w sprawozdaniu lub w sposób uzgodniony z klientem, np. w formie uproszczonego protokołu.

ip