Badania elektryczne

Wytwórcy urządzeń elektrycznych wprowadzając je na rynek deklarują parametry, które są analizowane przez klientów-użytkowników i decydują o dokonywanych przez nich wyborach. Parametry te związane są z bezpieczeństwem, efektywnością i funkcjonalnością urządzeń. Rzetelność tej deklaracji weryfikowana jest przez użytkowników, a także przez jednostki nadzoru rynku, które prowadzą akcje badań zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE. W przypadku niezgodnej z rzeczywistością deklaracji wytwórcy może dojść do reklamacji zgłaszanych przez klientów oraz ingerencji jednostek nadzoru rynku prowadzących aż do wycofania wyrobu z obrotu. Zatem deklaracja wytwórcy powinna być poprzedzona wykonaniem badań i pomiarów dla określenia wartości parametrów z uwzględnieniem niepewności pomiaru i rozrzutu produkcji. Oferta naszego laboratorium jako strony trzeciej (jednostki niezależnej) wspiera wytwórców i użytkowników poprzez profesjonalne wykonywanie badań i pomiarów.

Badania obejmują wykonywanie oględzin (badań budowy) urządzeń oraz badania funkcjonalne a pomiary dotyczą wielkości elektrycznych takich jak napięcie, prąd, moc i energia elektryczna, częstotliwość i rezystancja, pojemność i indukcyjność elektryczna, rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia. Wyniki badań przedstawiane są w sprawozdaniu z badań lub w formie uzgodnionej z klientem.

Badania wykonujemy w CLDT w Poznaniu lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Posiadamy wykwalifikowany i przeszkolony personel oraz wyposażenie pomiarowo-badawcze spełniające wymagania w zakresie wzorcowania i odniesienia do wzorców krajowych.

Posiadamy akredytację PCA na pomiary:

 • napięcia elektrycznego stałego do 1 kV,
 • napięcia elektrycznego przemiennego do 5 kV,
 • natężenia prądu elektrycznego stałego do 600 A,
 • natężenia prądu elektrycznego przemiennego do 2500 A,
 • mocy elektrycznej (do 8 kW dla DC; do 1,5 kW dla AC),
 • energii elektrycznej (do 12 kW dla prądu 1-fazowego; do 20 kW dla prądu 3-fazowego),
 • częstotliwości napięcia przemiennego w zakresie od 2 Hz do 60 MHz,
 • rezystancji elektrycznej w zakresie od 0,01 Ω do 500 kΩ,
 • rezystancji izolacji elektrycznej w zakresie od 20 MΩ do 20000 MΩ (dla Upr=250 V do Upr=2500 V).

 

BADANIA POKREWNE:

 • Automatyka zabezpieczająca
 • Badania kotłów na paliwa stałe
 • Badania stopnia IP
 • Badania typu maszyn
 • Ekspertyzy techniczne UTB

 

 prad  eksp 7  
elektryka