Dozór techniczny w zakresie wytwarzania urządzeń technicznych dotyczy obecnie niewielu rodzajów urządzeń technicznych. Zagadnienia wytwarzania uregulowane są w art. 8, 9, 13 ust. 1 p.1), 4), art. 20 i 20a ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).

Dozór techniczny na etapie wytwarzania urządzeń technicznych nie dotyczy:

1. urządzeń objętych dyrektywami Unii Europejskiej oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania.

Urządzenia nie objęte dyrektywami UE, a podlegające dozorowi technicznemu to przede wszystkim:

  • zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż61°C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1000 dm3
  • rurociągi przesyłowe w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002 r., przeznaczone do:
    • gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
    • cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów,
  • kotły parowe i cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3 i o nadciśnieniu mniejszym lub równym 0,5 bara.

2. zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji;

3. zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Zobacz również: uprawnianie zakładów.