O uprawnieniach

uprawnienia intro

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, montowane, naprawiane lub modernizowane przez zakład, który posiada odpowiednie uprawnienie wydane przez UDT.
Wymóg ten dotyczy zarówno zakładów krajowych jak i zakładów zagranicznych.

Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są obowiązane  posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Pracownicy zakładu uprawnionego tj. osoby odpowiedzialne za technologię i kontrolę jakości, osoby uprawnione - spawacze, zgrzewacze, operatorzy spawalniczy, lutowacze oraz osoby wykonujące czynności przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej powinni spełniać wymagania określone w przepisach o dozorze technicznym.