Departament Kadr (DK)

DYREKTOR: Ida Stan

KONTAKT: 22 57-22-150  

Departament Kadr odpowiada w szczególności za:

  1. realizowanie polityki kadrowej,
  2. realizowanie zadań z zakresu wymaganego przepisami sprawozdawczości,
  3. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Kodeksu Etyki Zawodowej Pracownika UDT i Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej,
  4. organizowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie procesów rekrutacji i adaptacji pracowników,
  5. organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników dozoru technicznego,
  6. współpracę z organami samorządów zawodowych, organami związków zawodowych, organami związków pracodawców.