Departament Koordynacji Inspekcji (DT)

DYREKTOR: Jacek Kocięcki

KONTAKT: 22 57-22-200

Departament Koordynacji Inspekcji odpowiada w szczególności za:

  1. nadzorowanie działań UDT i działalności oddziałów terenowych w zakresie wykonywania dozoru technicznego,
  2. weryfikację form i metod sprawowania dozoru technicznego oraz zakresu wykonywania badań,
  3. nadzorowanie badań przyczyn nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych, ich bieżące monitorowanie i prowadzenie działań prewencyjnych w tym zakresie oraz wdrażanie wniosków z analiz,
  4. współpracę z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi organizacjami w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych,
  5. inicjowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji wytwórców, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne w zakresie bezpiecznej pracy tych urządzeń,
  6. organizowanie doradztwa w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
  7. opiniowanie i analizowanie projektów norm polskich, europejskich i międzynarodowych, udział w opracowywaniu projektów aktów normatywnych i prawnych w zakresie objętym działaniem UDT,
  8. prowadzenie działań wynikających z realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przepisów ustawy Prawo atomowe,
  9. wykonywanie zadań UDT określonych w przepisach prawa dotyczących zasad uznawania nabytych w państwach członkowskich UE i EFTA.