Ocena zgodności i CE

 

Prawodawstwo europejskie ustanawiające ramy dla oceny zgodności produktów wprowadzono następującymi aktami:

- weszło w życie z dniem 2 września 2008 r.,
- uchyliło decyzję 3052/95/WE z dniem 15 maja 2009 r.

Oba wyżej wymienione rozporządzenia wiążą w całości i mają być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe prawo dla wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu ustanowione decyzją 768/2008/WE określa m. in. zasady dotyczące oznakowania CE. Ogólne zasady regulujące oznakowanie CE oraz wzór znaku zawarto w: 

1. Oznakowanie CE powinno być jedynym oznakowaniem wskazującym na zgodność produktu z wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym. Możliwe jest jednak stosowanie innych oznakowań, jeżeli przyczyniają się one do poprawy ochrony konsumentów i nie są objęte wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym.
2. Przez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje zgodność danego produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, przyjmując tym samym na siebie pełną odpowiedzialność.

Przewidziano domniemanie zgodności z przepisem prawnym, wynikające ze zgodności z normą zharmonizowaną, co powinno skutkować częstszym odwoływaniem się do zgodności z normami zharmonizowanymi.

Dodatkowe informacje na temat pakietu towarowego przyjętego przez Parlament Europejski dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG Enrprise & Industry) pt. „New legislative framework”, na której zamieszczono m.in. nową wersję Przewodnika wdrażania dyrektyw Nowego Podejścia, tzw. „Blue Guide” (The ‘Blue Guide’ on the Implementation of EU Product Rules – wersja 2016 r.).