Dozór techniczny

 

Warunki techniczne dozoru technicznego

Warunki techniczne dozoru technicznego są to warunki jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne, ustalone przez właściwych ministrów w drodze rozporządzeń, wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321):

 

 Inne