Certyfikacja jednostek prowadzących szkolenia

Jednostką prowadzącą szkolenia zgodnie z art. 27 ust.1-3, ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, może być podmiot, który:

  • Dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania szkoleń w części praktycznej.
  • Posiada odpowiedni program szkolenia oraz materiały szkoleniowe
  • Zatrudnia osoby posiadające odpowiednia wiedzę i doświadczenie
  • Po przeprowadzonej kontroli uzyskał wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia – prowadzonego przez UDT jako jednostkę certyfikującą personel.

 

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego oraz wiedzy i doświadczenia osób prowadzących szkolenia określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu (Dz.U. 2015, poz. 2317).

Podmiot, zamierzający pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia, powinien przesłać zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Wypełnione zgłoszenie,
  2. Oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, można wykorzystać wzór oświadczenia przygotowanego przez UDT),
  3. Dowód uiszczenia opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015r. (Dz.U. 2015,poz. 2074) w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel:
  • wysokość opłaty: 2652,65 PLN (opłata sumaryczna za rozpatrzenie zgłoszenia podmiotu o zamiarze pełnienia funkcji jednostki oceniającej personel w wysokości 70%: 2475,81 PLN oraz dokonanie wpisu do rejestru jednostek oceniających personel w wysokości 5%: 176,84 PLN wynagrodzenia, o którym mowa ww. ustawie.
  • konto nr: 05 1130 1017 0020 1214 7720 0001
  • tytuł: F-gazy przedpłata za certyfikację jednostki prowadzącej szkolenia.