Certyfikaty dla przedsiębiorców

Urząd Dozoru Technicznego, działając jako jednostka certyfikująca przedsiębiorców wydaje certyfikaty dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Certyfikat, zgodnie z art. 29 ww. ustawy powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
 • systemów ochrony przeciwpożarowej ze stacjonarnymi zbiornikami, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

 

Certyfikat dla przedsiębiorcy wydawany jest bezterminowo. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy certyfikat dla przedsiębiorcy może uzyskać przedsiębiorca, który:

1. spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności określone w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w szczególności zatrudnia personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu oraz:

 • posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,
 • posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,
 • dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności;

 

2. będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną.

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dla przedsiębiorców określa:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. 2015, poz. 2125).

oraz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. 2015, poz. 2251).

UWAGA!

Certyfikacja przedsiębiorców nie dotyczy:

 • Podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane. Obowiązki tych podmiotów określa odrębnie Rozdział 7 ww. ustawy, m. in. w zakresie kwalifikacji personelu. Osoby wykonujące czynność odzysku ww. substancji są obowiązane do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, wydanego przez jednostkę z prowadzonego przez UDT rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu.
 • Produkcji i naprawy stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w obiektach producenta.
 • Podmiotów prowadzących działalność w zakresie instalowania, serwisowania i konserwacji urządzeń ruchomych.

 

I. Wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców

Wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce „Kontakt”.

Przedsiębiorca może wnioskować o certyfikat dla przedsiębiorców z grupy:

 • urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
 • systemów ochrony przeciwpożarowej
 

Przedsiębiorca wnioskuje o zakres w jakim zamierza prowadzić działalność gospodarczą, tj:

 • instalacji (instalowania)
 • konserwacji lub serwisowania
 

Przykład uzupełnienia wniosku:
pkt IV Proszę o wydanie certyfikatu w zakresie*)...
Instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych lub pomp ciepła

pkt V Oświadczenie woli o wykonywaniu działalności zgodnie z zakresem certyfikatu dla przedsiębiorców:
Oświadczam, że będziemy wykonywać działalność zgodnie z zakresem certyfikatu określonym w punkcie IV.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców,
 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1. (wzór oświadczenia o spełnieniu odpowiednich wymagań)
 3. oświadczenie, że przedsiębiorca ani żadna osoba wchodząca w skład organów przedsiębiorcy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością (wzór oświadczenia o niekaralności)

W/w oświadczenia powinny zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Kwota opłaty za wydanie certyfikatu dla przedsiębiorcy wynosi 1768,43 PLN i należy ją wpłacić na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców".

Zgodnie z art. 34 ust. 6 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla przedsiębiorców część wniesionej opłaty podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Przed wydaniem certyfikatu dla przedsiębiorcy przeprowadzana jest kontrola u przedsiębiorcy w celu sprawdzenia spełniania przez przedsiębiorcę warunków umożliwiających uzyskanie certyfikatu dla przedsiębiorcy, określonych wyżej. Ponadto kontrola taka przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 7 lat po wydaniu certyfikatu. W przypadku negatywnego wyniku kontroli certyfikat dla przedsiębiorców na podstawie art. 33 ustawy może zostać zawieszony lub cofnięty.

W przypadku odmowy wydania certyfikatu dla przedsiębiorców przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. w trybie określonym w przepisach art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3

Osoby dokonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Zaświadczenie kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce „Kontakt”. W chwili obecnej opata za sprawdzenie kwalifikacji wznosi 152 PLN. Kwotę powyższą należy przelać na konto wybranego oddziału UDT. W tytule przelewu należy wpisać: „Przedpłata za sprawdzenie kwalifikacji – imię i nazwisko zdającego”.

Wymagania kwalifikacyjne

Kandydat ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać wiedzę i umiejętność praktycznego wykonywania czynności napełniania zbiorników przenośnych,
 • posiadać wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych odnoszących się do sprawdzonego zakresu kompetencji.
 

Egzamin dla napełniaczy zbiorników przenośnych składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny (ustny):

 1. Czas trwania: maksymalnie 0,5 godziny.
 2. Pytania egzaminacyjne podzielone są na zestawy. Zestawy podzielone są na pytania teoretyczne i  z  zakresu BHP oraz specjalistyczne, dotyczące kategorii gazu według ich stanu fizycznego, rodzajów
 3. zbiorników, metody napełniania.
 4. Podczas egzaminu członkowie komisji zadają egzaminowanemu 5 pytań, (2 ogólne i 3 specjalistyczne dla konkretnej grupy gazów).
 5. Wynik egzaminu jest pozytywny, jeżeli kandydat odpowie prawidłowo na minimum 1 pytanie w części ogólnej i 2 pytania w części specjalistycznej.
 

Egzamin praktyczny:

1. Czas trwania: maksymalnie 1,5 godziny

2. Egzamin praktyczny polega na napełnieniu zbiornika, w trakcie którego osoby egzaminowane, opisując kolejno wykonywane czynności, demonstrują umiejętności w zakresie co najmniej:

 • rozpoznania oznaczeń zbiornika przenośnego,
 • oceny stanu technicznego zbiornika przenośnego i jego osprzętu,
 • manualnego wykonania czynności podłączania zbiornika przenośnego do źródła,
 • sprawdzenia prawidłowości napełnienia i szczelności po napełnieniu,
 • zastosowania prawidłowych nalepek, które powinny być naklejone,
 • ewidencjonowania napełnionych zbiorników, jeżeli ma to zastosowanie.
 

3. Podczas egzaminu praktycznego członkowie komisji określają egzaminowanemu zadanie praktyczne do wykonania, oceniają prawidłowość wykonywanych czynności, pod względem zgodności z przyjętymi dokumentami odniesienia, w szczególności z obowiązującymi instrukcjami napełniania.

Praktyczna część egzaminu odbywa się na stanowisku udostępnionym przez zdającego.

Wynik egzaminu przekazywany jest kandydatowi w terminie do 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane jest bezterminowo.

 II. Zawieszenie i cofnięcie certyfikatu

Zawieszenie certyfikatu może nastąpić, jeżeli w wyniku kontroli przedsiębiorcy który uzyskał certyfikat dla przedsiębiorców stwierdzono nie spełnienie któregokolwiek z warunków uzyskania certyfikatu, określonych w art. 30 ust.2 pkt 1 i 2 ww. ustawy. W rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, dokonuje się wpisu o aktualizacji statusu certyfikatu.

Po zawieszeniu certyfikatu, przedsiębiorca może wnioskować o odwieszenie certyfikatu. W tym celu należy złożyć w oddziale terenowym UDT (który przeprowadzał kontrolę):

 1. Wniosek o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, zawierający informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych i spełnieniu wymagań określonych w art.30 ust.2 pkt 1 i 2 ww. ustawy.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców.

Kwota opłaty za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorcy wynosi 884,22 PLN i należy ją wpłacić na konto wybranego oddziału UDT w którym składany jest wniosek. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców". Opłata obejmuje rozpatrzenie wniosku, odwieszenie certyfikatu i dokonanie wpisu do rejestru certyfikatów.

Przed odwieszeniem certyfikatu dla przedsiębiorcy przeprowadzana jest powtórna kontrola, o której mowa w art.33 ust.2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców.

Jeżeli powtórna kontrola wykaże, że przedsiębiorca spełnia warunki określone w art.30 ust.2 pkt 1 i 2 to zawieszony certyfikat zostaje odwieszony. W rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, dokonuje się wpisu o odwieszeniu certyfikatu.

W przypadku negatywnego wyniku powtórnej kontroli, o której mowa w art.33 ust. 2 certyfikat zostaje cofnięty, a w rejestrze dokonuje się wpisu o cofnięciu certyfikatu dla przedsiębiorcy.

W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub odmowy odwieszenia certyfikatu dla przedsiębiorców przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. w trybie określonym w przepisach art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

W przypadku cofnięcia certyfikatu przedsiębiorca zwraca certyfikat jednostce certyfikującej.

Część wniesionej opłaty za nie dokonanie odwieszenia certyfikatu jest zwracana przedsiębiorcy.

UWAGA!

W terminie do dnia 25 września 2016 r. certyfikaty dla przedsiębiorców mogły być wydawane bez konieczności przeprowadzenia kontroli. W takim przypadku, kontrole powinny być wykonane w terminie do 25 września 2017 r.

Po wydaniu certyfikatu dla przedsiębiorcy jego dane zostaną umieszczone w Rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców.

Wydanie duplikatu certyfikatu

W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia certyfikatu dla przedsiębiorców w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie, na wniosek przedsiębiorcy wydawany jest wtórnik certyfikatu dla przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorcy należy złożyć w oddziale terenowym UDT, który certyfikat wydał. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w zakładce Kontakt.

Do wniosku o wydanie wtórnika certyfikatu dla przedsiębiorcy należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu certyfikatu dla przedsiębiorcy, która wynosi 50,- PLN zgodnie z art. 34 ust. 3 ww. ustawy. Kwotę opłaty należy wpłacić na konto wybranego oddziału UDT. Numery kont podane są w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za wydanie duplikatu certyfikatu dla przedsiębiorcy".

DOKUMENTY:

 

WNIOSKI: